Levitra

 82,70

Categorie: Tag:

Levitra is een erectiepil die wordt gebruikt tegen erectiestoornissen. Producent Bayer heeft Levitra in Europa op de markt gebracht en deze erectiepil wordt vaak voorgeschreven wanneer men bij andere erectiepillen te veel last heeft van bijwerkingen. Zo kun je, ook met bijwerkingen of bepaalde gezondheidsaandoeningen, alsnog erectiestoornissen aanpakken.

Levitra-tabletten, ook wel smelttabletten genoemd, bevatten de stof Vardenafil. Deze stof behoort tot de PDE5-remmers. Deze tabletten kunnen subtiel gebruikt worden zonder de seksuele activiteit te onderbreken. Levitra smelttabletten lossen op zodra ze op de tong worden geplaatst en kunnen vervolgens worden doorgeslikt.

Let op: Wil je Levitra kopen zonder recept? Levitra is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Treated
openingstijden

24/7

verzending

Volgende dag
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Extra informatie

Merk

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Levitra 20 mg filmomhulde tabletten Vardenafil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
  • 1. Wat is Levitra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 
  • 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 
  • 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 
  • 4. Mogelijke bijwerkingen
 
  • 5. Hoe bewaart u dit middel?
 
  6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
 

1. Wat is Levitra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Levitra bevat vardenafil, een middel uit de groep geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5-remmers heet. Ze worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen, een aandoening die inhoudt dat het moeilijk is om een erectie te krijgen of te behouden. Ten minste één op de tien mannen heeft wel eens problemen bij het krijgen of het behouden van een erectie. Er kunnen fysieke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook mag zijn, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden. Levitra werkt alleen als u seksueel wordt geprikkeld. Het vermindert de werking van een natuurlijke chemische stof in het lichaam die de erectie laat verdwijnen. Door Levitra kan een erectie lang genoeg duren voor een bevredigende geslachtsgemeenschap.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Overgevoeligheidsverschijnselen kunnen zijn: uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid. - U gebruikt geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor de behandeling van angina pectoris, of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Bij gebruik van deze geneesmiddelen samen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. - U gebruikt ritonavir of indinavir, geneesmiddelen die gebruikt worden om een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen. - U bent ouder dan 75 jaar en u gebruikt ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties. - U heeft ernstige hart- of leverproblemen. - U ondergaat nierdialyse. - U heeft recentelijk een beroerte of hartaanval gehad. - U heeft of had een lage bloeddruk. - In uw familie is eerder een degeneratieve oogziekte voorgekomen (zoals retinitis pigmentosa). - U heeft ooit een aandoening gehad waarbij verlies van het gezichtsvermogen optrad als gevolg van schade aan de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer, bekend als niet-arterieel ischemisch oogzenuwlijden (NAION). - U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Levitra, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Wees extra voorzichtig met dit middel - Als u hartproblemen hebt. Het kan gevaarlijk voor u zijn om seks te hebben. - Als u lijdt aan een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen) of een erfelijke hartziekte hebt die invloed heeft op het elektrocardiogram (hartfilmpje). - Als u een lichamelijke aandoening hebt die invloed heeft op de vorm van de penis. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum. - Als u een ziekte hebt die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn onder meer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie. - Wanneer u een maagzweer hebt (ook wel maag-darmzweer genoemd). - Wanneer u een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie). - Als u andere middelen voor erectiestoornissen gebruikt, waaronder ook Levitra orodispergeerbare tabletten (zie rubriek: Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?). - Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Levitra is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren onder de 18. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Levitra nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen kunnen problemen geven, in het bijzonder: - nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. Praat eerst met een arts voordat u Levitra inneemt. - geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol. - ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen hiv. Praat eerst met een arts voordat u Levitra inneemt. - ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties. - erytromycine of claritromycine, macrolide antibiotica. - alfablokkeerders, een type geneesmiddelen dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat (zoals benigne prostaathyperplasie) te behandelen. - riociguat. Gebruik Levitra filmomhulde tabletten niet samen met een andere behandeling voor erectiestoornissen, waaronder Levitra orodispergeerbare tabletten. Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? - U kunt Levitra met of zonder voedsel innemen maar bij voorkeur niet na een zware of vetrijke maaltijd, omdat dit het begin van de werking kan uitstellen.- Drink geen grapefruitsap (pompelmoessap) als u Levitra gebruikt. Dit kan invloed hebben op de werking van het geneesmiddel. - Alcoholische dranken kunnen erectiestoornissen verergeren. Zwangerschap en borstvoeding Levitra is niet bestemd voor gebruik door vrouwen. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Levitra kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken of het gezichtsvermogen beïnvloeden. Wanneer u zich duizelig voelt of wanneer u minder goed ziet na gebruik van Levitra, rij dan niet en gebruik geen gereedschap of machines.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is 10 mg. Neem een Levitra tablet ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit in. Door seksuele prikkeling kunt u een erectie hebben na ongeveer 25 minuten tot 4-5 uur na het innemen van Levitra. - Slik één tablet door met een glas water. Gebruik Levitra filmomhulde tabletten niet samen met andere vormen van Levitra. Gebruik Levitra niet vaker dan eenmaal per dag. Informeer uw arts als u denkt dat Levitra te sterk of niet sterk genoeg werkt. Hij of zij kan voorstellen om over te stappen op een andere formulering van Levitra met een andere dosering, afhankelijk van hoe goed het bij u werkt. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Mannen die te veel Levitra innemen, kunnen last krijgen van meer bijwerkingen of kunnen ernstige rugpijn krijgen. Als u meer Levitra inneemt dan u is voorgeschreven, licht dan uw arts in. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste effecten zijn mild tot matig. Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen is ervaren door patiënten. Gebeurt dit, stop dan met het gebruiken van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld. Gevallen van plotselinge dood, snel of veranderd hartritme, hartaanval, pijn op de borst, en problemen in de bloedcirculatie in de hersenen (inclusief tijdelijke vermindering van de bloedtoevoer naar delen van de hersenen en bloedingen in de hersenen) zijn gemeld bij mannen die vardenafil gebruiken. De meeste van de mannen die deze bijwerkingen hebben ervaren, hadden reeds eerder hartproblemen voordat zij dit middel innamen. Het is niet mogelijk om vast te stellen of deze voorvallen rechtstreeks verband hielden met het gebruik van vardenafil. De kans op het krijgen van een bijwerking wordt in de volgende categorieën beschreven: Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers - hoofdpijn Vaak:kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers - duizeligheid - blozen - verstopte neus of loopneus - spijsverteringsstoornis Soms:kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers - opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel - slaapstoornis - gevoelloosheid en verminderde tastzin - slaperigheid - effecten op het zicht, rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht - oorsuizen, draaiduizeligheid - snelle hartslag of bonzend hart - ademnood - verstopte neus - brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond - verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed - huiduitslag, roodheid van de huid - rug- of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed (creatinefosfokinase), stijve spieren - aanhoudende erecties - malaise Zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers - oogontsteking (conjunctivitis) - allergische reacties - angst - flauwvallen - geheugenverlies - convulsies - verhoogde druk in het oog (glaucoom), toegenomen traanvorming - effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina) - hoge of lage bloeddruk - bloedneus - effect op de uitslag van bloedonderzoek voor het controleren van de leverfunctie - gevoeligheid van de huid voor zonlicht - pijnlijke erecties - pijn op de borst - tijdelijke vermindering van de bloedtoevoer naar delen van de hersenen Zeer zelden of niet bekend:kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers of de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens - bloed in de urine (hematurie) - bloeding van de penis (penisbloeding) - aanwezigheid van bloed in het zaad (hematospermie) - plotselinge dood - bloedingen in de hersenen Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke tablet bevat 20 mg vardenafil (als hydrochloride). - De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: crospovidon, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat). Filmomhulling: macrogol 400, hypromellose, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172). Hoe ziet Levitra eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Levitra 20 mg filmomhulde tabletten zijn oranje met aan de ene kant het Bayerkruis en aan de andere kant de sterkte (20). De tabletten worden geleverd in een blisterverpakking met 2, 4, 8, 12 of 20 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bayer AG 51368 Leverkusen Duitsland Fabrikant Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Duitsland Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: België/Belgique/Belgien Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 Lietuva UAB Bayer Tel: +370 523 36 868 България Байер България ЕООД Tел.: +359-(0)2-424 72 80 Luxembourg/Luxemburg Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 Česká republika Bayer s.r.o. Tel: +420 266 101 111 Magyarország Bayer Hungária KFT Tel.: +36 14 87-4100 Danmark Bayer A/S Tlf: +45 45 23 50 00 Malta Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +35 621 44 62 05 Deutschland Jenapharm GmbH & Co. KG Tel: +49 (0)3641-64 8888 Nederland Bayer B.V. Tel: +31-(0)297-28 06 66 Eesti Bayer OÜ Tel: +372 655 85 65 Norge Bayer AS Tlf: +47-23 13 05 00 Ελλάδα Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ: +30 210 61 87 500 Österreich Bayer Austria Ges. m. b. H. Tel: +43-(0)1-711 46-0 España Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00 Polska Bayer Sp. z o.o. Tel.: +48 22 572 35 00 France Bayer HealthCare Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54 Portugal Bayer Portugal, Lda. Tel: +351 21 416 42 00 Hrvatska Bayer d.o.o. Tel: + 385-(0)1-6599 900 România SC Bayer SRL. Tel: +40-21-529 59 00 Ireland Bayer Limited Tel: +353 1 2999313 Slovenija Bayer d. o. o. Tel: +386 (0)1 58 14 400 Ísland Icepharma hf. Sími: +354-540 8000 Slovenská republika Bayer, spol. s r.o. Tel: +421 2-59 21 31 11 Italia Bayer S.p.A. Tel: +39 02 397 81 Suomi/Finland Bayer Oy Puh/Tel: +358-20 785 21 Κύπρος NOVAGEM Limited Τηλ: +357 22 48 38 58 Sverige Bayer AB Tel: +46 (0)8 580 223 00 Latvija SIA Bayer Tel: +371 67 845 563 United Kingdom Bayer plc Tel: +44 (0) 118 206 3000 Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2019. Andere informatiebronnen Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Beschrijving

Over Levitra

Levitra-tabletten, ook wel smelttabletten genoemd, bevatten de stof Vardenafil. Deze stof behoort tot de PDE5-remmers. Deze tabletten kunnen zeer subtiel gebruikt worden en je hoeft de seksuele activiteit dus niet te onderbreken. Andere middelen tegen erectiestoornissen moet je namelijk met water doorslikken of direct op je penis aanbrengen. De Levitra smelttabletten lossen op zodra ze op de tong worden geplaatst en kunnen vervolgens worden doorgeslikt.

Erecties treden op als gevolg van seksuele stimulatie of prikkeling. In het lichaam komen er stoffen vrij die het bloed naar je penis door laten stromen. Het enzym PDE5 is een stof die wordt vervolgens na een orgasme vrijgegeven zodat de bloedvaten weer vernauwen en de penis weer naar slappe toestand kan terugkeren.

Erectiestoornis

Een erectiestoornis, of impotentie, kan optreden wanneer dit enzym wordt vrijgegeven voordat de ejaculatie heeft plaatsgevonden. PDE5-remmers zorgen er echter voor dat deze stof niet zomaar vrijkomt en stellen het lichaam zo in staat om meer bloed naar de penis te laten stromen met een erectie als resultaat.

De smelttabletten zijn alleen verkrijgbaar met een dosering van 10 mg. Doorgaans wordt dit voorgeschreven voor mannen die dit erectiemedicijn voor het eerst willen gebruiken of die het eerder met succes gebruikt hebben. (Let op: als je normaal gesproken Levitra 20 mg gebruikt, kan het zijn dat deze tabletten van 10 mg minder effectief zijn.)

Online recept aanvragen

Je kunt online een consult aanvragen voor de behandeling met Levitra. Dat kan via een van de aanbieders waarnaar PilPil verwijst. Vul een medische vragenlijst in en een arts bepaalt of dit geneesmiddel je kan helpen. Zodra de arts goedkeuring heeft gegeven en een recept heeft uitgeschreven kan de apotheek je medicatie versturen en heb je het doorgaans binnen 2 werkdagen in huis.

Alle geneesmiddelen worden altijd in neutrale verpakkingen verstuurd.

lees ook: Levitra bijsluiter

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Levitra 20 mg filmomhulde tabletten Vardenafil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter
  • 1. Wat is Levitra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 
  • 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 
  • 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 
  • 4. Mogelijke bijwerkingen
 
  • 5. Hoe bewaart u dit middel?
 
  • 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
 
  1. Wat is Levitra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Levitra bevat Vardenafil, een middel uit de groep geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5-remmers heet. Ze worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen, een aandoening die inhoudt dat het moeilijk is om een erectie te krijgen of te behouden. Ten minste één op de tien mannen heeft wel eens problemen bij het krijgen of het behouden van een erectie. Er kunnen fysieke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook mag zijn, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden. Levitra werkt alleen als u seksueel wordt geprikkeld. Het vermindert de werking van een natuurlijke chemische stof in het lichaam die de erectie laat verdwijnen. Door Levitra kan een erectie lang genoeg duren voor een bevredigende geslachtsgemeenschap.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Overgevoeligheidsverschijnselen kunnen zijn: uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid. - U gebruikt geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor de behandeling van angina pectoris, of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Bij gebruik van deze geneesmiddelen samen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. - U gebruikt ritonavir of indinavir, geneesmiddelen die gebruikt worden om een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen. - U bent ouder dan 75 jaar en u gebruikt ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties. - U heeft ernstige hart- of leverproblemen. - U ondergaat nierdialyse. - U heeft recentelijk een beroerte of hartaanval gehad. - U heeft of had een lage bloeddruk. - In uw familie is eerder een degeneratieve oogziekte voorgekomen (zoals retinitis pigmentosa). - U heeft ooit een aandoening gehad waarbij verlies van het gezichtsvermogen optrad als gevolg van schade aan de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer, bekend als niet-arterieel ischemisch oogzenuwlijden (NAION). - U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Levitra, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Wees extra voorzichtig met dit middel - Als u hartproblemen hebt. Het kan gevaarlijk voor u zijn om seks te hebben. - Als u lijdt aan een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen) of een erfelijke hartziekte hebt die invloed heeft op het elektrocardiogram (hartfilmpje). - Als u een lichamelijke aandoening hebt die invloed heeft op de vorm van de penis. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum. - Als u een ziekte hebt die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn onder meer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie. - Wanneer u een maagzweer hebt (ook wel maag-darmzweer genoemd). - Wanneer u een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie). - Als u andere middelen voor erectiestoornissen gebruikt, waaronder ook Levitra orodispergeerbare tabletten (zie rubriek: Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?). - Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Levitra is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren onder de 18. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Levitra nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen kunnen problemen geven, in het bijzonder: - nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met Levitra kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. Praat eerst met een arts voordat u Levitra inneemt. - geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol. - ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen hiv. Praat eerst met een arts voordat u Levitra inneemt. - ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties. - erytromycine of claritromycine, macrolide antibiotica. - alfablokkeerders, een type geneesmiddelen dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat (zoals benigne prostaathyperplasie) te behandelen. - riociguat. Gebruik Levitra filmomhulde tabletten niet samen met een andere behandeling voor erectiestoornissen, waaronder Levitra orodispergeerbare tabletten. Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? - U kunt Levitra met of zonder voedsel innemen maar bij voorkeur niet na een zware of vetrijke maaltijd, omdat dit het begin van de werking kan uitstellen.- Drink geen grapefruitsap (pompelmoessap) als u Levitra gebruikt. Dit kan invloed hebben op de werking van het geneesmiddel. - Alcoholische dranken kunnen erectiestoornissen verergeren. Zwangerschap en borstvoeding Levitra is niet bestemd voor gebruik door vrouwen. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Levitra kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken of het gezichtsvermogen beïnvloeden. Wanneer u zich duizelig voelt of wanneer u minder goed ziet na gebruik van Levitra, rij dan niet en gebruik geen gereedschap of machines.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is 10 mg. Neem een Levitra tablet ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit in. Door seksuele prikkeling kunt u een erectie hebben na ongeveer 25 minuten tot 4-5 uur na het innemen van Levitra. - Slik één tablet door met een glas water. Gebruik Levitra filmomhulde tabletten niet samen met andere vormen van Levitra. Gebruik Levitra niet vaker dan eenmaal per dag. Informeer uw arts als u denkt dat Levitra te sterk of niet sterk genoeg werkt. Hij of zij kan voorstellen om over te stappen op een andere formulering van Levitra met een andere dosering, afhankelijk van hoe goed het bij u werkt. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Mannen die te veel Levitra innemen, kunnen last krijgen van meer bijwerkingen of kunnen ernstige rugpijn krijgen. Als u meer Levitra inneemt dan u is voorgeschreven, licht dan uw arts in. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste effecten zijn mild tot matig. Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen is ervaren door patiënten. Gebeurt dit, stop dan met het gebruiken van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld. Gevallen van plotselinge dood, snel of veranderd hartritme, hartaanval, pijn op de borst, en problemen in de bloedcirculatie in de hersenen (inclusief tijdelijke vermindering van de bloedtoevoer naar delen van de hersenen en bloedingen in de hersenen) zijn gemeld bij mannen die vardenafil gebruiken. De meeste van de mannen die deze bijwerkingen hebben ervaren, hadden reeds eerder hartproblemen voordat zij dit middel innamen. Het is niet mogelijk om vast te stellen of deze voorvallen rechtstreeks verband hielden met het gebruik van vardenafil. De kans op het krijgen van een bijwerking wordt in de volgende categorieën beschreven: Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers - hoofdpijn Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers - duizeligheid - blozen - verstopte neus of loopneus - spijsverteringsstoornis Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers - opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel - slaapstoornis - gevoelloosheid en verminderde tastzin - slaperigheid - effecten op het zicht, rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht - oorsuizen, draaiduizeligheid - snelle hartslag of bonzend hart - ademnood - verstopte neus - brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond - verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed - huiduitslag, roodheid van de huid - rug- of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed (creatinefosfokinase), stijve spieren - aanhoudende erecties - malaise Zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers - oogontsteking (conjunctivitis) - allergische reacties - angst - flauwvallen - geheugenverlies - convulsies - verhoogde druk in het oog (glaucoom), toegenomen traanvorming - effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina) - hoge of lage bloeddruk - bloedneus - effect op de uitslag van bloedonderzoek voor het controleren van de leverfunctie - gevoeligheid van de huid voor zonlicht - pijnlijke erecties - pijn op de borst - tijdelijke vermindering van de bloedtoevoer naar delen van de hersenen Zeer zelden of niet bekend: kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers of de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens - bloed in de urine (hematurie) - bloeding van de penis (penisbloeding) - aanwezigheid van bloed in het zaad (hematospermie) - plotselinge dood - bloedingen in de hersenen Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke tablet bevat 20 mg vardenafil (als hydrochloride). - De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: crospovidon, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat). Filmomhulling: macrogol 400, hypromellose, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Levitra eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Levitra 20 mg filmomhulde tabletten zijn oranje met aan de ene kant het Bayerkruis en aan de andere kant de sterkte (20). De tabletten worden geleverd in een blisterverpakking met 2, 4, 8, 12 of 20 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bayer AG 51368 Leverkusen Duitsland Fabrikant Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Duitsland 66 Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: België/Belgique/Belgien Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 Lietuva UAB Bayer Tel: +370 523 36 868 България Байер България ЕООД Tел.: +359-(0)2-424 72 80 Luxembourg/Luxemburg Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 Česká republika Bayer s.r.o. Tel: +420 266 101 111 Magyarország Bayer Hungária KFT Tel.: +36 14 87-4100 Danmark Bayer A/S Tlf: +45 45 23 50 00 Malta Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +35 621 44 62 05 Deutschland Jenapharm GmbH & Co. KG Tel: +49 (0)3641-64 8888 Nederland Bayer B.V. Tel: +31-(0)297-28 06 66 Eesti Bayer OÜ Tel: +372 655 85 65 Norge Bayer AS Tlf: +47-23 13 05 00 Ελλάδα Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ: +30 210 61 87 500 Österreich Bayer Austria Ges. m. b. H. Tel: +43-(0)1-711 46-0 España Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00 Polska Bayer Sp. z o.o. Tel.: +48 22 572 35 00 France Bayer HealthCare Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54 Portugal Bayer Portugal, Lda. Tel: +351 21 416 42 00 Hrvatska Bayer d.o.o. Tel: + 385-(0)1-6599 900 România SC Bayer SRL. Tel: +40-21-529 59 00 Ireland Bayer Limited Tel: +353 1 2999313 Slovenija Bayer d. o. o. Tel: +386 (0)1 58 14 400 Ísland Icepharma hf. Sími: +354-540 8000 Slovenská republika Bayer, spol. s r.o. Tel: +421 2-59 21 31 11 Italia Bayer S.p.A. Tel: +39 02 397 81 Suomi/Finland Bayer Oy Puh/Tel: +358-20 785 21 Κύπρος NOVAGEM Limited Τηλ: +357 22 48 38 58 Sverige Bayer AB Tel: +46 (0)8 580 223 00 Latvija SIA Bayer Tel: +371 67 845 563 United Kingdom Bayer plc Tel: +44 (0) 118 206 3000 Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2019. Andere informatiebronnen Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Levitra bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste effecten zijn mild tot matig. Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen is ervaren door patiënten. Gebeurt dit, stop dan met het gebruiken van Levitra en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld. De kans op het krijgen van een bijwerking wordt in de volgende categorieën beschreven: Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • hoofdpijn
Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers
 • duizeligheid
 • blozen
 • verstopte neus of loopneus
 • spijsverteringsstoornis
Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers
 • opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel slaapstoornis
 • gevoelloosheid en verminderde tastzin
 • slaperigheid
 • effecten op het zicht; rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht
 • oorsuizen, draaiduizeligheid
 • snelle hartslag of bonzend hart
 • ademnood
 • verstopte neus
 • brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed
 • huiduitslag, roodheid van de huid
 • rug- of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed (creatinefosfokinase), stijve spieren
 • aanhoudende erecties
 • malaise
Zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers
 • oogontsteking (conjunctivitis)
 • allergische reacties
 • angst
 • flauwvallen
 • geheugenverlies
 • convulsies
 • verhoogde druk in het oog (glaucoom), toegenomen traanvorming
 • effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina)
 • hoge of lage bloeddruk
 • bloedneus
 • effect op de uitslag van bloedonderzoek voor het controleren van de leverfunctie
 • gevoeligheid van de huid voor zonlicht
 • pijnlijke erecties
 • pijn op de borst
Zeer zelden of niet bekend: kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers of de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens
 • bloed in de urine (hematurie)
 • bloeding van de penis (penisbloeding)
 • aanwezigheid van bloed in het zaad (hematospermie)
Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

9 ervaringen voor Levitra

 1. Anoniem

  Levitra zorgde voor een stevige, die na ca. 20 minuten ongeveer 2 tot 3 uur aanhield. Als je ’s ochtends wilt vrijen, moet je dus wel een uurtje van tevoren je bed uit. Ben noodgedwongen met Levitra gestopt, omdat het al meer dan een jaar niet leverbaar is. Ik gebruik nu Tadalafil 20 mg, waarover ik ook mijn ervaring op deze site heb geplaatst.
  – Man, 73 jaar

 2. Anoniem

  Heeft iemand hier ervaring met het dagelijks innemen van een 5 mg Vivanza? Voor mij werkte dit lange tijd voldoende maar de laatste tijd lijkt het zijn effect te verliezen. Van bijwerkingen heb ik weinig last (lichte hoofdpijn, blozen, soms misselijk als ik nog andere medicatie pak) maar wat ik tegenwoordig heb lijkt nergens meer naar, qua erectie, terwijl ik mijn vriendin nog altijd erg aantrekkelijk vind. Heb ik er te veel ingenomen, kan dat? (twee jaar lang vrijwel elke dag) of is het toch psychologisch?
  – Man, 61 jaar

 3. Anoniem

  Door ziekte van Lyme moeite met erectie krijgen en erectie houden. Stress daarom veroorzaakt de rest van de problemen. Voor mij: Minimaal 1 uur vóór sex innemen, na 1,5 – 2 uur op volle kracht, daarna wordt het minder. Ik neem een half tablet, 10 mg. en kort voor de sex nog 1 kwart tablet. Dit medicijn werkt beter dan Cialis, dat geeft veeeeel te veel bijwerkingen voor mij.
  – Man, 54

 4. Anoniem

  In aanvang zeer goede werking, maar is soms minder. Na ca. half uur harde erectie, maar daarna minder. Dus zaak om snel te penetreren en klaar te komen, partner is meestal sneller klaar. Wanneer penis onvoldoende stijf voor penetratie, gaat aftrekken prima.
  – Man, 82 jaar

 5. Anoniem

  Omdat ik vanwege faalangst geen erectie kan behouden was mij voordat ik Levitra gebruikte, Viagra 25 mg en later Cialis 10 mg voorgeschreven. Met deze medicijnen presteerde ik op zich heel erg goed. Maar omdat Viagra en vooral Cialis bij mij hevige bijwerkingen gaven, heb ik in samenspaak met de huisarts besloten om het eens te proberen met Levitra 10 mg. De eerste keer dat ik Levitra gebruikte wist ik niet wat mij overkwam. Met 15 minuten was dit medicijn (bij mij) snel werkzaam en gaf mij een keiharde erectie waardoor ik mij tijdens het voorspel en vrijen heel erg zeker voelde. Nadat ik was klaargekomen bleef de erectie nog enige minuten staan en duurde het zo’n 5 minuten voordat de erectie begon te verslappen. Dit had ik met voorgaande medicijnen niet meegemaakt. De bijwerkingen van Levitra zijn bij mij van milde aard in de vorm van (soms) een licht verstopte neus. Doordat mijn eerste ervaringen met Levitra zo goed waren en de 10mg dosering voor mijn gevoel te veel van het goede waren voor mij, heb ik later halve pilletjes gebruikt die voor mij het gewenste resultaat gaven met nagenoeg geen bijwerkingen. Tevens is dit medicijn ook nog eens goedkoper dan Viagra en Cialis waardoor gebruik op langere termijn ook een stuk aangenamer is. Levita is het medicijn wat mij op het lijf geschreven en voor mij niets anders meer!
  – Man, 44 jaar

 6. Anoniem

  Werkt prima met slechts lichte bijwerkingen (brandend maagzuur). Net zo goed als Cialis, maar met its kortere werkingsduur (1 à 2 dagen). En iets goedkoper.
  – Man, 62 jaar

 7. Anoniem

  Heb Viagra gebruikt, in verschillende doses, met wisselend resultaat. Werkte vaak traag, maar wel langer dan de 4 u, die de fabrikant aangeeft. Bijwerkingen (blozen , lichte hoofdpijn, blauwachtig zichtbeeld)waren matig. Cialis geprobeerd maar werkte nauwelijks. Eergisteren eerste Levitra 20 mg geprobeerd. Werkte pas na ruim een uur, werking was na 2 u volledig: Harde erectie, die penetratie mogelijk maakte. Werkte na 24u (!) nog steeds vrijwel even goed. Kreeg bij sexuele prikkeling (de gedachte er aan was al voldoende) een behoorlijk harde penis. Die werking neemt nu,na 36 u, langzaam af, maar zelfs nu is bij prikkeling nog een redelijke erectie te verkrijgen. (Hoera !) Wellicht werkt dus een lagere dosis ook. Geen noemenswaardige bijwerkingen geconstateerd.
  – Man, 75 jaar

 8. Anoniem

  Donderdag voor het eerst 10 mg genomen. Na een half uur kreeg ik spontaan een keiharde erectie en werd een soort opgewonden. Omdat mijn vrouw nog niet thuis was heb ik me afgetrokken maar mijn piemel bleef keihard. Ongeveer een uur later heb ik mijn vrouw genomen en vanochtend heb ik me nog een keer afgetrokken om toch maar van die stijve af te komen…..na ca. 24 uur werd de situatie wat beter. Wat een geweldig spul !!!
  – Man, 53 jaar

 9. Anoniem

  Prima spul! Ik kan het een ieder aanraden. Ik gebruik 10 mg en dat is meer dan genoeg. De werking houdt meer dan een dag aan, dus inname voor het weekend is aan te raden.
  – Man, 52 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.