Algemene Voorwaarden PilPil.nl

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van PilPil.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door PilPil.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PilPil.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij PilPil.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten of prijzen die direct na overname zijn aangepast bij de aanbieders, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met PilPil.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

PilPil.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. PilPil.nl is een affiliatepartij en heeft dus zelf geen producten. Wij laten verschillende product-aanbieders zien ter vergelijking. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. PilPil.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van PilPil.nl op deze pagina.

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.