Cialis Once A Day

 171,79

Categorie: Tag:

Cialis bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiesteraseremmers type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt Cialis de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed je penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van je erectie. Cialis werkt niet indien je geen erectiestoornis hebt.

Let op: Wil je Cialis kopen zonder recept? Cialis is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

Treated
openingstijden

24/7

verzending

Volgende dag
Gratis verzending

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Extra informatie

Merk

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CIALIS 5 mg filmomhulde tabletten,

  Tadalafil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
  • - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
  • - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  • - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook hebben zij dezelfde klachten als u.
  • - Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
  • 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
  • 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel?
  • 4. Mogelijke bijwerkingen
  • 5 Hoe bewaart u dit middel?
  6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
 

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  CIALIS bevat de actieve stof tadalafil, die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodi- esteraseremmers type 5 worden genoemd. CIALIS 5 mg wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met:
 • erectiestoornis. Dit is aan de orde wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. Het is gebleken dat CIALIS de mogelijkheid om een erectie te krijgen, geschikt voor seksuele activiteit, significant verbetert.Na seksuele prikkeling helpt CIALIS de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. CIALIS werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft. Het is belangrijk om te weten dat CIALIS voor de behandeling van erectiestoornis niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.
 • verschijnselen aan de urinewegen die in verband staan met een veel voorkomende aandoening die benigne prostaathyperplasie wordt genoemd. Dit houdt in dat de prostaatklier groter wordt met de leeftijd. Verschijnselen zijn onder andere moeilijkheden bij het gaan plassen, het gevoel de blaas niet helemaal te leeg te plassen en vaker moeten plassen, ook ’s nachts. CIALIS verbetert de bloedstroom naar de prostaat en de blaas en ontspant de spieren hiervan; dit kan de verschijnselen van benigne prostaathyperplasie verminderen. Gebleken is dat CIALIS deze verschijnselen op de urinewegen binnen 1 tot 2 weken na het begin van de behandeling verbetert.

  2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig mee zijn?

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor tadalafil of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
1
 • -  U gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat CIALIS de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts.
 • -  U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
 • -  U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.
 • -  U heeft een lage bloeddruk hebt of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
 • -  U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als “verlamming van het oog”.
 • -  U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals CIALIS, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

    Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts. Omdat benigne prostaathyperplasie en prostaatkanker dezelfde verschijnselen kunnen hebben, zal uw arts u op prostaatkanker controleren voordat begonnen wordt met de behandeling met CIALIS tegen benigne prostaathyperplasie. CIALIS wordt niet gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker. Vertel het uw arts voordat u de tabletten inneemt als u een van de volgende aandoeningen hebt: – sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen) – multipel myeloom (beenmergkanker) – leukemie (bloedcelkanker) – een misvorming van uw penis – een ernstig leverprobleem – een ernstig nierprobleem Het is niet bekend of CIALIS werkzaam is bij patiënten die: - een bekkenoperatie hebben ondergaan - algehele of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn doorgesneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie) hebben ondergaan. Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan de inname van CIALIS en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies is na het gebruik van tadalafil bij een aantal patiënten waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct aan tadalafil te wijten zijn, moet u contact opnemen met uw arts zodra u plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies opmerkt. CIALIS is niet bestemd voor gebruik door vrouwen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar CIALIS is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.
2
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast CIALIS nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Neem CIALIS niet in als u al nitraten inneemt. Sommige geneesmiddelen worden beïnvloed door CIALIS of kunnen invloed hebben op hoe CIALIS werkt. Vertel uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen neemt:
 • -  een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigneprostaathypertrofie te behandelen),
 • -  andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen,
 • -  een 5-alfareductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie),
 • -  riociguat,
 • -  geneesmiddelen zoals ketoconazol tabletten (om een schimmelinfectie mee te behandelen) enproteaseremmers voor de behandeling AIDS of HIV-infectie,
 • -  fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om toevallen mee te behandelen),
 • -  rifampicine, erytromicine, claritomycine of intraconazol,
 • -  andere behandelingen voor erectiestoornissen.Waarop moet u letten met drinken en alcohol? Zie rubriek 3 voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed CIALIS zal werken en moet met voorzichtigheid worden genomen. Vraag uw arts voor meer informatie hierover. Vruchtbaarheid Bij honden die werden behandeld was er minder spermaproductie in de testes. Een vermindering in sperma is ook gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Sommige mannen die CIALIS in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid. Controleer nauwkeurig hoe u reageert op de tabletten voordat u gaat autorijden of een machine bedient. CIALIS bevat lactose Als u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
3. Hoe gebruikt u dit middel? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Cialis tabletten zijn alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt Cialis met of zonder voedsel gebruiken. Het drinken van alcohol kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen. Als u CIALIS hebt ingenomen of als u van plan bent CIALIS in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed 0,08 % of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten. Voor de behandeling van erectiestoornissen De aanbevolen dosis is eenmaal daags 5 mg iedere dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip. Uw arts kan afhankelijk van uw reactie op CIALIS de dosis naar 2,5 mg aanpassen. Dit zal gegeven worden als een tablet van 2,5 mg. Neem CIALIS niet vaker dan een keer per dag.
3
Wanneer u CIALIS eenmaal daags inneemt, bent u op elk moment van de 24 uur van de dag in staat een erectie krijgen wanneer u seksueel wordt geprikkeld. Gebruik van CIALIS eenmaal daags kan nuttig zijn voor mannen die verwachten twee keer per week of vaker seksueel actief te zijn. Het is belangrijk om te weten dat CIALIS niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken. Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen. Voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie De dosis is één tablet van 5 mg in te nemen eenmaal daags op ongeveer dezelfde tijd van de dag. Als u benigne prostaathyperplasie heeft en erectiestoornis, blijft de dosis één tablet van 5 mg per dag. Neem CIALIS niet vaker dan eenmaal per dag in. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Licht uw arts in. U kunt bijwerkingen krijgen zoals beschreven in rubriek 4. Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Neem uw dosis zodra u zich dat herinnert, maar neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. U mag CIALIS niet meer dan 1 keer per dag innemen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard. Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van CIALIS en zoek dan directe medische hulp: - Allergische reactie waaronder huiduitslag (doet zich soms voor). - Pijn op de borst- gebruik geen nitraten maar zoek direct medische hulp (doet zich soms voor) - Priapisme, een verlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van CIALIS (doet zich zelden voor). Als u zo’n erectie heeft en het houdt langer dan 4 uur aan, neem dan direct contact op met uw arts. - U kunt ineens niet meer zien (doet zich zelden voor). Andere bijwerkingen die worden gemeld zijn: Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten) - hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, pijn in armen en benen, blozen in het gezicht, neusverstopping en spijsverteringsproblemen. Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten) - duizeligheid, buikpijn, misselijkheid (overgeven), reflux, wazig zien, oogpijn, moeite met ademhalen, aanwezigheid van bloed in de urine, langdurige erectie,hartkloppingen, een snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, neusbloedingen, oorsuizen, zwellen van de handen, voeten of enkels en zich vermoeid voelen. Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) - flauwvallen, toevallen en voorbijgaand geheugenverlies, zwelling van de ogen, rode ogen, plotselinge vermindering of verlies van gehoor, netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak), bloeding van de penis, aanwezigheid van bloed in het sperma en toegenomen transpiratie.
4
Een hartaanval en beroerte zijn ook zelden gemeld bij mannen die CIALIS gebruiken. De meeste van die mannen hadden al hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen. Er is zelden melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen. Sommige andere bijwerkingen die zich zelden voordoen bij mannen die CIALIS innamen die niet werden gezien tijdens klinische onderzoeken. Deze omvatten: - migraine, opgezet gezicht, ernstige allergische reactie die ervoor zorgt dat het gezicht en de keel opzwellen, ernstige huiduitslag, bepaalde stoornissen met betrekking tot de bloedtoevoer naar de ogen, onregelmatige hartslag, angina en plotse dood met cardiale oorzaak. De bijwerking duizeligheid is vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die CIALIS gebruiken. Diarree is vaker gemeld bij mannen boven de 65 jaar die CIALIS gebruiken. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. Hoe bewaart u dit middel? Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht. Bewaren beneden 25 °C. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke tablet bevat 5 mg tadalafil. De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat (zie rubriek 2), crosscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat. Filmomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetine, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), talk. Hoe ziet CIALIS er uit en hoeveel zit er in een verpakking? CIALIS 5 mg is een lichtgele amandelvormige filmomhulde tablet en is aan één zijde gemerkt met “C 5”. CIALIS 5 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28 of 84 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Eli Lilly Nederland B.V, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland
page5image2286403696
5
Fabrikant: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje. Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Belgique/België/Belgien Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 България ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40 Česká republika ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111 Danmark Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 60 00 Deutschland
Lietuva Eli Lilly Holdings Limited atstovybė Tel. +370 (5) 2649600 Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 Magyarország Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100 Malta Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500 Nederland Eli Lilly Nederland B.V . Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 Norge Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00 Österreich Eli Lilly Ges.m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780 Polska Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00 Portugal Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600 România Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000 Slovenija Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0)1 580 00 10 Slovenská republika Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Tel: + 421 220 663 111 Suomi/Finland Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250 Sverige Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800 United Kingdom Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44-(0) 1256 315000
Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 Eesti Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Tel: +372 6 817 280 Ελλάδα ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛ Υ Τηλ: +30 210 629 4600 España Lilly S.A. Tel: + 34-91 663 50 00 France Lilly France SAS Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 Hrvatska Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999 Ireland Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377 Ísland Icepharma hf. Sími: + 354 540 8000 Italia Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571 Κύπρος Phadisco Ltd Τηλ: +357 22 715000 Latvija Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000
Α.Ε.Β.Ε.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2017 Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu)
6

Beschrijving

Cialis Once A Day

Cialis is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit medicijn wordt voorgeschreven als je geen erectie kunt krijgen of niet lang genoeg een erectie kunt behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. Cialis Once A Day helpt een betere en langdurigere erectie te krijgen waardoor je weer kunt genieten van seksuele activiteit.

Cialis Once A Day werkt pas als er een seksuele prikkel is. Je krijgt dus na gebruik niet spontaan een erectie. Er is seksuele stimulans nodig, net zoals je dat zou doen als je geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

 • Je bent allergisch voor tadalafil of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kun je vinden onder rubriek 6.
 • Je gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat Cialis de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als je nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of je dat gebruikt, vertel dat dan aan je arts.
 • Je hebt een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
 • Je hebt in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.
 • Je hebt een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
 • Je hebt ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als “verlamming van het oog”.
 • Je gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Cialis Once A Day, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als je riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met je arts.

Neem contact op met je arts voordat je dit middel gebruikt, lees meer over Cialis zonder recept.

Wees ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening, omdat deze activiteit een extra inspanning van je hart vraagt. Als je een hartaandoening hebt, vertel dit dan je arts.

Heb je een van de onderstaande aandoeningen? Vertel het dan je huisarts.

 • sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen)
 • multipel myeloom (beenmergkanker)
 • leukemie (bloedcelkanker)
 • een misvorming van je penis
 • een ernstig leverprobleem
 • een ernstig nierprobleem

Het is niet bekend of Cialis werkzaam is bij patiënten die

 •  een bekkenoperatie hebben ondergaan
 • algehele of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier, waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn doorgesneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie) hebben ondergaan.

Als je plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan de inname van Cialis Once A Day en neem onmiddellijk contact op met je arts.

Plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies is na het gebruik van tadalafil bij een aantal patiënten waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct aan tadalafil te wijten zijn, moet je contact opnemen met je arts zodra je plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies opmerkt.

Cialis Once A Day is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Cialis Once A Day is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruik je nog andere geneesmiddelen?
Gebruik je naast Cialis Once A Day nog andere geneesmiddelen of heb je dat kort geleden gedaan of bestaat er de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dit dan aan je huisarts.

Neem Cialis Once A Day niet als je al nitraten inneemt.

Sommige geneesmiddelen worden beïnvloed door Cialis Once A Day of kunnen invloed hebben op hoe Cialis Once A Day werkt. Vertel je arts of apotheker als je al de volgende geneesmiddelen neemt:

 • een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigne prostaathypertrofie te behandelen)
 • andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen
 • een 5-alfareductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie)
 • riociguat
 • geneesmiddelen zoals ketoconazol tabletten (om een schimmelinfectie mee te behandelen) en proteaseremmers voor de behandeling AIDS of HIV-infectie
 • fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om toevallen mee te behandelen)
 • rifampicine, erytromicine, claritromycine of intraconazol
 • andere behandelingen voor erectiestoornissen.

Waarop moet je letten met drinken en alcohol?

Zie rubriek 3 voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed de Cialis Once A Day zal werken en moet met voorzichtigheid worden genomen. Vraag je arts voor meer informatie hierover.

Vruchtbaarheid

Bij test op honden die werden behandeld met Cialis Once A Day was er sprake van minder spermaproductie. Een vermindering in de spermaproductie is ook gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mannen die Cialis Once A Day in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid. Controleer nauwkeurig hoe je reageert op de tabletten voordat je gaat autorijden of een machine bedient.

Cialis Once A Day bevat lactose. Als je sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Hoe gebruik je dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Cialis-tabletten zijn alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. Je kunt Cialis met of zonder voedsel gebruiken.

De aanbevolen dosis is eenmaal daags 5 mg iedere dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip. Je arts kan afhankelijk van je reactie op Cialis Once A Day de dosis naar 2,5 mg aanpassen. Dit zal gegeven worden als een tablet van 2,5 mg. Neem Cialis Once A Day niet vaker dan een keer per dag.

Gebruik van Cialis Once A Day eenmaal daags kan nuttig zijn voor mannen die verwachten twee keer per week of vaker seksueel actief te zijn.

Wanneer je Cialis Once A Day eenmaal daags inneemt, ben je op elk moment van de 24 uur van de dag in staat een erectie krijgen wanneer je seksueel wordt geprikkeld. Het is belangrijk om te weten dat Cialis Once A Day niet werkt als er geen seksuele prikkel is. Je moet weten dat voorspel nodig is, net zoals je zou doen als je geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op je vermogen om een erectie te krijgen en kan je bloeddruk tijdelijk verlagen. Als je Cialis Once A Day hebt ingenomen of als je van plan bent om Cialis Once A Day in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed 0,08 % of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten.

Heb je te veel van dit middel gebruikt?

Licht je arts in. Je kunt bijwerkingen krijgen zoals beschreven in rubriek 4.

Ben je vergeten dit middel te gebruiken?

Neem je dosis zodra je dat herinnert, maar neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Je mag de Cialis Once A Day niet meer dan 1 keer per dag innemen.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

Als je een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Cialis Once A Day en zoek dan direct medische hulp:

 • Allergische reacties waaronder huiduitslag (doet zich soms voor)
 • Pijn op de borst – gebruik geen nitraten maar zoek direct medische hulp (doet zich soms voor)
 • Priapisme, een verlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van CIALIS (doet zich zelden voor). Als je zo’n erectie hebt en het houdt langer dan 4 uur aan, neem dat direct contact op met je arts.
 • Je kunt ineens niet meer zien (doet zich zelden voor).

Andere bijwerkingen die worden gemeld zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, pijn in armen en benen, blozen in het gezicht, neusverstopping en spijsverteringsproblemen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • duizeligheid, buikpijn, misselijkheid (overgeven), reflux, wazig zien, oogpijn, moeite met ademhalen, aanwezigheid van bloed in de urine, langdurige erectie, hartkloppingen, een snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, neusbloedingen, oorsuizen, zwellen van de handen, voeten of enkels en zich vermoeid voelen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • flauwvallen, toevallen en voorbijgaand geheugenverlies, zwelling van de oogleden, rode ogen, plotselinge vermindering of verlies van gehoor, netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak), bloeding van de penis, aanwezigheid van bloed in het sperma en toegenomen transpiratie.

Een hartaanval en beroerte zijn ook zelden gemeld bij mannen die Cialis Once A Day gebruiken. De meeste van die mannen, hadden al hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen.

Er is zelden melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen.

Sommige andere bijwerkingen die zich zelden voordoen bij mannen die Cialis Once A Day innamen die niet werden gezien tijdens klinische onderzoeken. Deze omvatten:

 • migraine, opgezet gezicht, ernstige allergische reactie die ervoor zorgt dat het gezicht en de keel opzwellen, ernstige huiduitslag, bepaalde stoornissen met betrekking tot de bloedtoevoer naar de ogen, onregelmatige hartslag, angina en plotse dood met cardiale oorzaak.

De bijwerking duizeligheid is vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die Cialis Once A Day gebruiken. Diarree is vaker gemeld bij mannen boven de 65 jaar die Cialis Once A Day gebruiken.

Hoe bewaar je dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht. Bewaren beneden 30 °C. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke tablet bevat 2,5 mg tadalafil.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern: lactosemonohydraat (zie einde rubriek 2), crosscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat. Filmomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetine, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), talk.

Voor Cialis 5 mg geldt:
De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke tablet bevat 5 mg tadalafil.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern: lactosemonohydraat (zie rubriek 2), crosscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetine, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), talk.

Hoe ziet Cialis Once A Day eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cialis 2,5 mg is een licht oranjegele amandelvormige filmomhulde tablet en is aan één zijde gemerkt met “C 2½”.

Cialis 2,5 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 28 tabletten.

Cialis 5 mg is een lichtgele amandelvormige filmomhulde tablet en is aan één zijde gemerkt met “C 5”.

Cialis 5 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28 of 84 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Eli Lilly Nederland B.V, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

Fabrikant: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

2 ervaringen voor Cialis Once A Day

 1. Anoniem

  ik heb een incomplete dwarslaesie gehad in 2010. De specialist heeft mij cialis voorgeschreven. deze krijg ik nu via de apotheker. ik zie je kan ze ook online bestellen, maar als ik dan de prijs zie schrik ik mij dood. dat is echt niet normaal. ik weet misschien schaam jij je wel voor de eerste keer bij de dokter, maar reken zo je hoeft er maar een keer te zijn voor dat tabletje. ik krijg 5 mg en 28 stuks per maand, daar betaal ik 78 euro voor. Dat is nogal een groot verschil. dus mannen niet via internet bestellen, maar even naar de dokter gaan.
  – Man, 66

 2. Anoniem

  normaal geen probleem met een erectiestoornis, maar door stress, relatieproblemen en weinig slaap, daardoor prestatiedrang etc was ik tot 3 keer niet in staat om bij mijn vriendin een goede en stevige erectie te krijgen. We gingen een weekendje weg, en De avond vooraf 1 pilletje van 5mg genomen en ’s middags 2x 5mg. Heeft zijn uitwerking niet gemist……….werkt perfect. Vriendin helemaal gelukkig en ik ook. Wel gewoon via de huisarts op recept gevraagd, moet je zelf afrekenen, niet te duur maar zeker de moeite waard!

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.