Cialis

 99,50

Categorie: Tag:

Cialis is een medicijn voor de behandeling van erectiestoornissen en erectieproblemen. Bij seksuele stimulatie kan dit medicijn een erectie verbeteren en versterken.

Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar via een geregistreerde apotheek. De werkzame stof is tadalafil. Het is verkrijgbaar in tabletvorm en heeft diverse sterktes: 2.5mg, 5mg, 10mg en 20mg. Elke verpakking bevat 2 doordrukstrips met 2 tabletten.

Let op: Wil je Cialis kopen zonder recept? Cialis is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Treated
openingstijden

24/7

verzending

Volgende dag
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Extra informatie

Merk

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten Tadalafil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u last van een van de bijwerking die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5 Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakkingen en overige informatie 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? CIALIS is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is aan de orde wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. CIALIS heeft laten zien dat het de mogelijkheid tot het krijgen van een erectie geschikt voor seksuele activiteit, sterk verbetert. CIALIS bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodi- esteraseremmers type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt CIALIS de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. CIALIS werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft. Het is belangrijk om te weten dat CIALIS niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken. 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • -  U bent allergisch voor tadalafil of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • -  U gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat CIALIS de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts.
 • -  U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
 • -  U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.
 • -  U heeft een lage bloeddruk hebt of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
 • -  U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemischanterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als “verlamming van het oog”.
1
- U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals CIALIS, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts. Vertel het uw arts voordat u de tabletten inneemt als u een van de volgende aandoeningen hebt: – sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), – multipel myeloom (beenmergkanker), – leukemie (bloedcelkanker), – een misvorming van uw penis, – een ernstig leverprobleem, – een ernstig nierprobleem. Het is niet bekend of CIALIS werkzaam is bij patiënten die: - een bekkenoperatie hebben ondergaan, - algehele of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier, waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn doorgesneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie) hebben ondergaan. Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan de inname van CIALIS en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies is na het gebruik van tadalafil bij een aantal patiënten waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct aan tadalafil te wijten zijn, moet u contact opnemen met uw arts zodra u plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies opmerkt. CIALIS is niet bestemd voor gebruik door vrouwen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar CIALIS is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren to 18 jaar. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast CIALIS nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Neem CIALIS niet in als u al nitraten inneemt. Sommige geneesmiddelen worden beïnvloed door CIALIS of kunnen invloed hebben op hoe CIALIS werkt. Vertel uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen neemt:
 • -  een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigneprostaathypertrofie te behandelen),
 • -  andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen,
 • -  een 5-alfareductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie),
 • -  riociguat,
2
 • -  geneesmiddelen zoals ketoconazol tabletten (om een schimmelinfectie mee te behandelen) en proteaseremmers voor de behandeling AIDS of HIVinfectie,
 • -  fenobarbital, fenytoïne en carbamazepin (geneesmiddelen om toevallen mee te behandelen),
 • -  rifampicine, erytromicine, claritomycine of intraconazol,
 • -  andere behandelingen voor erectiestoornissen.Waarop moet u letten met drinken en alcohol? Zie rubriek 3 voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed de CIALIS zal werken en moet met voorzichtigheid worden ingenomen. Vraag uw arts voor meer informatie hierover. Vruchtbaarheid Bij honden die werden behandeld was er minder spermaproductie in de testes. Een vermindering in sperma is ook gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Sommige mannen die CIALIS in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid. Controleer nauwkeurig hoe u reageert op de tabletten voordat u gaat autorijden of een machine bedient. CIALIS bevat lactose Als u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
3. Hoe gebruikt u dit middel? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Cialis tabletten zijn alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt CIALIS met of zonder voedsel gebruiken. De aanbevolen startdosering is één 10 mg tablet voor de seksuele activiteit. U heeft echter de dosis van één tablet van 20 mg gekregen omdat uw arts besloten heeft dat de aanbevolen dosis van 10 mg te zwak voor u is. U kunt een CIALIS tablet tenminste 30 minuten voor seksuele activiteit innemen. CIALIS kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na inname van de tablet. U mag CIALIS niet vaker dan eenmaal per dag gebruiken. CIALIS 10 mg en 20 mg zijn bedoeld voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en worden niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik. Het is belangrijk te weten dat CIALIS niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken. Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen en kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen. Als u CIALIS hebt ingenomen, of u bent van plan CIALIS in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed van 0,08% of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Licht uw arts in. U kunt bijwerkingen ervaren zoals beschreven in rubriek 4.
3
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard. Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van CIALIS en zoek dan directe medische hulp: - Allergische reactie waaronder huiduitslag (doet zich soms voor). - Pijn op de borst- gebruik geen nitraten maar zoek direct medische hulp (doet zich soms voor). - Priapisme, eenverlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van CIALIS (doet zich zelden voor). Als u zo’n erectie heeft en het houdt langer dan 4 uur aan, neem dan direct contact op met uw arts. - U kunt ineens niet meer zien (doet zich zelden voor). Andere bijwerkingen die worden gemeld zijn: Vaak (komen voor bij minder dan 1op de 10 patiënten) - hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, pijn in armen en benen, blozen in het gezicht, neusverstopping en spijsverteringsproblemen reflux. Soms (komen voor bij minder dan 1op de 100 patiënten) - duizeligheid, buikpijn, misselijkheid (overgeven), reflux, wazig zien, oogpijn, moeite met ademhalen, aanwezigheid van bloed in de urine, langdurige erectie, hartkloppingen, een snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, neusbloedingen, oorsuizen, zwellen van de handen, voeten of enkels en zich vermoeid voelen. Zelden (komen voor bij minder 1op de 1000 patiënten) - flauwvallen, toevallen en voorbijgaand geheugenverlies, zwelling van de ogen, rode ogen, plotselinge vermindering of verlies van gehoor, netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak), bloeding van de penis, aanwezigheid van bloed in het sperma en toegenomen transpiratie. Een hartaanval en beroerte zijn ook zelden gemeld bij mannen die CIALIS gebruiken. De meeste van die mannen hadden al hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen. Er is zelden melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen. Sommige andere bijweringen die zich zelden voordoen bij mannen die CIALIS innamen werden sommige andere bijwerkingen met een geschatte frequentie van zelden gemeld die niet werden gezien tijdens klinische onderzoeken. Deze omvatten: - migraine, opgezet gezicht, ernstige allergische reactie die ervoor zorgt dat het gezicht en de keel opzwellen, ernstige huiduitslag, bepaalde stoornissen met betrekking tot de bloedtoevoer naar de ogen, onregelmatige hartslag, angina en plotse dood met cardiale oorzaak. De bijwerking duizeligheid is vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die CIALIS gebruiken. Diarree is vaker gemeld bij mannen boven de 65 jaar die CIALIS gebruiken. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
4
via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. Hoe bewaart u dit middel? Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht. Bewaren beneden 30 °C. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke tablet bevat 20 mg tadalafil. De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat (zie rubriek 2), croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat. Filmcoating: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetin, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), talk. Hoe ziet CIALIS er uit en hoeveel zit er in een verpakking? CIALIS 20 mg is een gele amandelvormige filmomhulde tablet en is aan één zijde gemerkt met “C 20”. CIALIS 20 mg is verkrijgbaar in stripverpakkingen die 2, 4, 8, 10 of 12 tabletten bevatten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland Fabrikant: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje. Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
page5image3503614960
Belgique/België/Belgien Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 България ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40 Česká republika ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111 Danmark Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 60 00 Deutschland
Lietuva Eli Lilly Holdings Limited atstovybė Tel. +370 (5) 2649600 Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 Magyarország Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100 Malta Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500 Nederland
5
Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 Eesti Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Tel: +372 6 817 280 Ελλάδα ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600 España Lilly S.A. Tel: + 34-91 663 50 00 France Lilly France SAS Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 Hrvatska Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999 Ireland Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377 Ísland Icepharma hf. Sími: + 354 540 8000 Italia Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571 Κύπρος Phadisco Ltd Τηλ: +357 22 715000 Latvija Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000
Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 Norge Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00 Österreich Eli Lilly Ges.m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780 Polska Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00 Portugal Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600 România Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000 Slovenija Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0)1 580 00 10 Slovenská republika Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Tel: + 421 220 663 111 Suomi/Finland Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250 Sverige Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800 United Kingdom Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44-(0) 1256 315000
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2017 Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu)
6

Beschrijving

Over Cialis

Op deze pagina lees je alle informatie die je nodig hebt over Cialis, een veelgebruikt middel tegen erectieproblemen. Via onderstaande links kun je snel naar de informatie die je zoekt.

Hoe werkt het?

Cialis (stofnaam: Tadalafil) is een erectiepil en alleen op recept verkrijgbaar. Het is een geneesmiddel voor de behandeling van erectiestoornissen. We spreken van een erectiestoornis als een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden voor een bevredigende geslachtsgemeenschap. Bij seksuele stimulatie helpt dit medicijn om een erectie te verbeteren en te versterken.

Cialis is een geneesmiddel voor de behandeling van erectiestoornissen en erectieproblemen. Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar via een geregistreerde apotheek. De werkzame stof is tadalafil. Het is verkrijgbaar in tabletvorm en heeft diverse sterktes: 2,5mg, 5mg, 10mg en 20mg. Elke verpakking bevat 2 doordrukstrips met 2 tabletten.

Normaalgesproken ontstaat er bij seksuele prikkeling een erectie doordat de zwellichamen in de penis zich vullen met bloed. Als je last hebt van een erectiestoornis kan het zijn dat de bloedtoevoer naar de zwellichamen in de penis niet voldoende is of dat het bloed niet voldoende gevangen blijft in de zwellichamen. De penis wordt hierdoor niet of minder stijf waardoor er geen bevredigende erectie optreedt. Dit medicijn zorgt voor vaatverwijding waardoor de bloedtoevoer naar de zwellichamen in de penis verbetert. Bij seksuele prikkeling krijg je op deze manier een erectie.

Hoe lang werkt het?

De werking van Cialis kan tot 36 uur aanhouden. Dat gebeurt alleen bij seksuele opwinding. Als er geen sprake is van seksuele opwinding zul je ook geen erectie ervaren. Dit werkt dus hetzelfde als wanneer je geen geneesmiddel voor erectieproblemen zou gebruiken. Als je niet meer seksueel opgewonden bent, verdwijnt ook je erectie.

Wanneer moet ik Cialis innemen?

Het is raadzaam om dit medicijn ten minste 30 minuten vóór de seksuale activiteit in te nemen. De aanbevolen dosis is 10 mg, maar mag eventueel worden verhoogd tot 20 mg. Het werkt circa 36 uur.

Na inname wordt de pil vrij snel actief en ben je 36 uur vrij van erectiestoornissen. Je kunt zelf het moment van intimiteit kiezen. Als je niet meer seksueel opgewonden bent, verdwijnt je erectie. Veel mensen noemen dit medicijn ook wel de weekendpil. De reden hiervoor is dat veel mensen deze pil op vrijdagavond innemen. De pil werkt dan bijna het hele weekend. Dit betekent echter niet dat je de hele dag met een erectie rondloopt. De erectie ontstaat pas na seksuele prikkeling.

Hoe moet ik Cialis innemen?

Dit medicijn wordt in tabletvorm geleverd. Je neemt de tabletjes met een glas water oraal in. Deze erectiepil kan bij de maaltijd worden ingenomen maar ook zonder eten kun je het gebruiken.

Let op! Sommige PDE5-remmers – zoals Cialis – werken langzamer als je de pillen inneemt tijdens of net na een grote maaltijd.

Wanneer niet gebruiken?

Cialis mag je niet gebruiken als je ooit (tijdelijk) je gezichtsvermogen hebt verloren als gevolg van een probleem met de bloedtoevoer naar de oogzenuw. Ook mag je het geneesmiddel niet gebruiken als je een hoge bloeddruk of hartritmestoornissen hebt, of als je recent een hartaanval of een beroerte hebt gehad.

Raak ik opgewonden van Cialis?

Nee. Het zorgt er alleen voor dat er meer bloed naar je bloedvaten en zwellichamen stroomt. Zo krijg je gemakkelijker een erectie.

Als je na inname een erectie wil krijgen, is seksuele opwinding noodzakelijk. Dit is ook het geval bij de dagelijkse variant. Je loopt dus niet voortdurend met een erectie rond. Apotheker Johan te Biesebeek legt dit uit in deze video.

Cialis recept

Je kunt Cialis kopen bij allerlei aanbieders. Kies echter alleen voor betrouwbare aanbieders waarbij een arts je aanvraag beoordeelt. Vul hiervoor online een digitaal formulier in, waarna een EU-geregistreerde arts dit beoordeelt. Bij akkoord ontvang je dit medicijn meestal de volgende werkdag al in huis.

Cialis 10 mg

De aanbevolen dosis is 10 mg Cialis in te nemen minstens 30 minuten vóór de seksuele activiteit. De dosis mag eventueel verhoogd worden tot 20 mg per dag. Het wordt afgeraden om Cialis zonder tussenpozen dagelijks te gebruiken.

Er is wel een variant beschikbaar die je dagelijks kunt slikken. Deze bestaat uit doseringen van 2,5 mg en 5 mg en staat beter bekend als Cialis Once a Day. Hierbij geldt dat de pil elke dag rond dezelfde tijd moet worden ingenomen.

Deze dagelijkse variant heeft ongeveer 24 uur lang effect. Dat maakt deze pil geschikt voor mannen die twee of meer keer per week seks willen hebben.
Vanwege deze langdurige werking van Cialis 10 mg, wordt deze ook wel de ‘weekendpil’ genoemd. Je mag Cialis 10 mg maximaal 1 keer per dag slikken.

Cialis 20 mg kopen in Nederland

Naast de 10 mg kun je ook de Cialis 20 mg kan je als erectiemedicijn kopen in Nederland. Uit de ervaringen van mannen die dit medicijn voorgeschreven hebben gekregen, is de conclusie dat het beste is om met Cialis 10 mg te starten. Blijkt de praktijk niet het gewenste resultaat op te leveren dan kan altijd nog worden geupgrade naar de hogere dosering van  Cialis 20 mg. Net zoals Cialis 10 mg dien je deze erectiepil  een half uur voor de seksuele handeling volgens de gebruiksaanwijzing in te nemen. Het is niet de bedoeling om dit zware medicijn dagelijks te gebruiken. Na inname is de werking van dit medicijn 36 uur, dus u heeft ruimschoots de tijd voor plezier in uw relatie.

Cialis bijwerkingen

Cialis is een erectiemiddel en kan – zoals alle medicijnen – bijwerkingen geven. Of je hier ook echt last van krijgt, verschilt per gebruiker. Sommige personen zijn gevoeliger voor de bestanddelen van Tadalafil (het werkzame bestanddeel) dan anderen. Ongeveer 10 procent van de gebruikers ervaart bijwerkingen. Vaak zijn Cialis bijwerkingen licht tot matig van aard en verdwijnen na enige tijd vanzelf.

Wat zijn de meest voorkomende Cialis bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van Cialis zijn:
 • hoofdpijn
 • maagklachten
Zelden komen de volgende bijwerkingen voor:
 • blozen
 • rugpijn
 • spierpijn
 • duizeligheid
 • verstopte neus
Zeer zelden komen de volgende bijwerkingen voor:
 • huiduitslag
 • buikpijn
 • wazig zien
 • verandering in bloeddruk

Belangrijk: een goede conditie

Er zijn gevallen bekend van mannen met hartklachten die hartkramp, een hartinfarct of een beroerte kregen. Deze mannen waren niet in de conditie om seksuele opwinding aan te kunnen. Een arts zal bij het voorschrijven van Cialis altijd beoordelen of je voldoende in conditie bent om dit medicijn te gebruiken. Als dat niet zo is, krijg je dit medicijn niet voorgeschreven. Dat is ook de reden dat Cialis alleen op doktersrecept te gebruiken is. Mocht je tijdens de seks pijn op de borst krijgen, waarschuw dan een arts. Heb je het afgelopen halfjaar een hartinfarct of beroerte doorgemaakt, dan mag je Cialis niet gebruiken.

Erectie houdt langdurig aan na gebruik Cialis

In zeer zeldzame gevallen komt het voor dat de erectie pijnlijk is en lang aanhoudt. Neem direct contact op met de arts als de erectie langer dan 4 uur aanhoudt. Let op! Houd je altijd aan de voorgeschreven dosering. Cialis is verkrijgbaar in 2.5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg. De arts bepaalt welke dosering je nodig hebt. Een te hoge dosering kan de Cialis bijwerkingen versterken. Overschrijd ook niet het aantal voorgeschreven tabletten, dit kan ook invloed hebben op de bijwerkingen. Overleg altijd met de arts als je niet tevreden bent. Mogelijk moet de dosering worden aangepast en dit zal wellicht de mate van bijwerkingen verminderen.

Cialis bijsluiter

Het is belangrijk dat je altijd de Cialis bijsluiter leest voor gebruik. Hier vind je informatie over het gebruik en waarop je moet letten. Bovendien lees je hier het complete overzicht van Cialis bijwerkingen en of je Cialis mag gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen. Het is mogelijk dat de combinatie wisselwerkingen geeft en de werking beïnvloedt. Geef altijd aan of je andere medicijnen gebruikt om dit te voorkomen. Ervaar je bijwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld staan, raadpleeg dan een arts.

5 ervaringen voor Cialis

 1. Anoniem

  Begon een paar jaar geleden met inconsistente erecties te krijgen en over het algemeen minder stijfheid. Ik heb over het algemeen een goede gezondheid. Waarschijnlijk is het veroorzaakt door stress van mijn baan en huwelijksverlies gecombineerd. Maakte me ongerust over de prestaties, vooral daten na het uit elkaar gaan van mijn huwelijk. Sprak met mijn huisarts. Hij stelde Cialis voor. Het is gewoon briljant! Ik ben nu in een relatie nu met een vrouw die bijna 20 jaar jonger dan mij is en we genieten van lange intieme sessies zo lang als we willen en tot 3 keer per dag wanneer we op vakantie zijn. Geweldig!!

 2. Anoniem

  Voor expliciet en beter sexueel genot neem ik soms 1/2 pilletje, indien inname nodig is voor langere tijd (extra prestaties gedurende vakantie), dan krijg ik een precies een versmalde /verdunde slokdarm, waardoor ik moet kuchen… ik krijg ook de indruk dat het mijn maag verkleind en verminderd mijn eetlust.
  – Man, 55

 3. Anoniem

  Cialis werkt voor mij helemaal toppie! Eigenlijk de eerste erectiepil die ik heb geprobeerd want ik las een goed artikel dat Cialis bij heel veel mannen goed presteert. De pillen werken goed, maar ik krijg er wel een volle neus van, geen idee hoe dat kan maar loop dan wel een uurtje met een verkoudheid rond. Mijn vrouw is er ook erg blij mee en ach, een verkoudheidje daar kom ik dan ook wel overheen. Fijne pil!
  – Man, 56

 4. Anoniem

  Naast deze ervaring had ik last van onderrug pijn. met cialis/ tadalfil kreeg ik geen rug pijn meer en was mijn stoornis weg. kon wel uren doorgaan zonder klaarkomen als ik het niet wilde. 20 mg per dag tadalafil
  – Man, 56

 5. Anoniem

  Heb zelf geen erectieproblemen maar hoorde er positieve verhalen over (ook indien je niet met erectieproblemen kampt). Het effect (half pilletje van 20mg…dus pakweg 10mg). Supereffect! Heel natuurlijk (niet dat je plots een erectie krijgt). Maar tijdens het vrijen was het effect absoluut merkbaar. Beetje gevaarlijk eigenlijk aangezien “verslaving” om de hoek loert… Ga het misschien af en toe nog eens gebruiken. Maar toch met mate. Nadeel bij mij: na inname (pakweg 2-3u) nadien kreeg ik blauwe lippen.
  – Man, 45

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.