Doxycycline

 61,69

Dit middel is geïndiceerd voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor de behandeling met doxycycline, bij volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar.

Dit middel kan door je arts worden voorgeschreven bij infecties van de ademhalingswegen, de urinewegen, de geslachtsorganen, het oog of het maagdarmkanaal. Dit middel kan ook worden voorgeschreven bij infecties met griepachtige verschijnselen (Q-koorts, rickettsiosis/vlektyfus), bij de behandeling van malaria of (jeugd)puistjes (acne).

Let op: Wil je Doxycycline kopen zonder recept? Doxycycline is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

Treated
openingstijden

24/7

verzending

Volgende dag
Gratis verzending

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Beschrijving

Over Doxycycline

Doxycycline is geïndiceerd voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor de behandeling met doxycycline, bij volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Dit middel kan door je arts worden voorgeschreven bij infecties van de ademhalingswegen, de urinewegen, de geslachtsorganen, het oog of het maagdarmkanaal. Dit middel kan ook worden voorgeschreven bij infecties met griepachtige verschijnselen (Q-koorts, Rickettsiosis/Vlektyfus), bij de behandeling van malaria of (jeugd)puistjes (acne).

Wanneer mag je Doxycycline niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als je allergisch bent voor doxycycline en andere tetracyclinen (vergelijkbare antibiotica) of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
 • Bij pasgeborenen en kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. Dit middel kan risico op beschadiging in groeiend bot en tandweefsel veroorzaken. Er kan een blijvende verkleuring van het melkgebit en het blijvende gebit (voor kinderen tussen 8 en 12 jaar) ontstaan.
 • Tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap.
 • Als je jouw huid aan sterk zonlicht of kunstzonlicht blootstelt, want ernstigere verbranding doet zich soms voor bij sommige mensen die doxycycline gebruiken.
 • Als je een leveraandoening hebt.
 • Het is mogelijk dat tijdens het gebruik van doxycycline andere infecties optreden. De verwekkers die deze infecties veroorzaken, zijn dan niet gevoelig voor doxycycline. Indien tijdens de behandeling met dit middel nieuwe infecties ontstaan, dien je je arts te waarschuwen, dient het gebruik van dit middel te worden gestaakt en dient een andere behandeling te worden gestart.
 • Als er tijdens de behandeling met dit middel ernstige diarree optreedt die gepaard gaat met koorts. Wanneer dit het geval is, moet je onmiddellijk je arts waarschuwen en moet het gebruik van dit middel gestaakt worden.
 • Als je niet binnen enkele dagen merkt dat de koorts en de ontstekingsverschijnselen verminderen. Dit kan een aanwijzing zijn dat de ziekteverwekkers ongevoelig (resistent) zijn voor dit geneesmiddel, of dat andere, niet voor dit middel gevoelige bacteriën, de kop hebben opgestoken.
 • Als je langdurig doxycycline gebruikt, kan je arts je bloed laten controleren om bijwerkingen op de nieren, de lever en de aanmaak van nieuwe bloedcellen uit te sluiten. Indien je arts bepaalde afwijkingen vaststelt, zal de behandeling met doxycycline worden beëindigd.
 • Als je een slokdarmirritatie of -zweer hebt.
 • Als je een stoornis in de bloedstolling hebt en als je wordt behandeld met geneesmiddelen die de stolling van het bloed remmen, dan moet je erop bedacht zijn dat doxycycline de stolling van het bloed kan beïnvloeden. Het is belangrijk dat de arts, die doxycycline heeft voorgeschreven, op de hoogte is van de stoornis in de bloedstolling. Als je onder behandeling bent bij de trombosedienst moet je ook de trombosearts inlichten over het gebruik van doxycycline.
 • Als je een spierziekte hebt, genaamd myasthenia gravis.

Kinderen

Dit middel mag niet worden gebruikt bij zuigelingen of kinderen onder de 8 jaar, want het kan blijvende verkleuring van de tanden veroorzaken of problemen met de tandontwikkeling. Dit middel mag alleen gebruikt worden bij kinderen tussen 8 en 12 jaar als andere geneesmiddelen niet mogelijk zijn of niet werken.

Doxycycline bij chlamydia

Het voordeel van doxycycline is dat je hiermee tegelijkertijd een eventuele genitale chlamydia-infectie bestrijdt. Bij een behandeling met het veelgebruikte Azitromycine, wordt een eventuele onontdekte anale chlamydia-infectie niet meebehandeld en kan de patiënt zichzelf en anderen blijven besmetten. Doxycycline biedt dus ook uitkomst bij een genitale chlamydia-infectie. Het nadeel van deze optie is dat deze kuur therapietrouw vergt, aangezien je het middel 7 dagen moet slikken in plaats van 1 dag, zoals bij azitromycine.

Gebruik je nog andere geneesmiddelen?

Gebruik je naast Doxycycline 100 mg nog andere geneesmiddelen of heb je dat kort geleden gedaan óf bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan je arts of apotheker.

Opmerkingen bij gebruik van de volgende middelen:

 • Middelen die de bloedstolling remmen, zoals acenocoumarol en fenprocoumon; de werking van deze middelen wordt versterkt
 • Penicillines (bepaalde antibiotica); deze middelen kunnen de bacteriedodende werking van doxycycline verminderen
 • IJzerpreparaten en maagzuurbindende middelen (middelen die aluminium, calcium, magnesium of bismut bevatten) (zie de rubriek ” Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dit middel?”); deze middelen verminderen de werking van doxycycline
 • Middelen tegen epilepsie (carbamazepine, fenytoïne, barbituraten); deze middelen verminderen de werking van doxycycline
 • Ciclosporine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het immuunsysteem van het lichaam te onderdrukken); de hoeveelheid ciclosporine in het bloed kan worden verhoogd
 • Het narcosemiddel methoxyfluraan. Het gelijktijdig gebruik van doxycycline en methoxyfluraan kan leiden tot een dodelijke niervergiftiging
 • Als je wordt behandeld voor diabetes, moet je arts misschien de dosis van de diabetesbehandeling veranderen
  wanneer doxycycline tegelijk met isotretinoïne of acitrenine wordt gebruikt, kan er een verhoogde druk in de hersenen ontstaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap, want het kan blijvende verkleuring van de tanden van het ongeboren kind veroorzaken en kan de botgroei vertragen. Dit middel mag niet worden gebruikt door moeders die borstvoeding geven omdat het tandverkleuring en verminderde botgroei kan veroorzaken bij de zuigeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bij duizeligheid, wazig zien of dubbelzien wordt het besturen van voertuigen en machines ontraden.

Hoe gebruik je Doxycycline ?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals jouw arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Jouw arts bepaalt de dosering naar aanleiding van het ziektebeeld. Het is belangrijk zijn aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Hieronder volgt de gebruikelijke dosering, maar een ander doseringsschema is ook mogelijk, afhankelijk van de aard van de aandoening. De gebruikelijke dosering voor volwassenen is: 2 tabletten Doxycycline 100 mg op de eerste dag tegelijk innemen, gevolgd door 1 tablet per dag tot de kuur is afgelopen.

Wijze van gebruik

De tabletten in zittende of staande houding innemen met een ruime hoeveelheid water of melk of met voedsel. De tabletten niet innemen vlak voor het slapen gaan, omdat hierdoor irritatie van de slokdarm kan optreden.

Heb je te veel van dit middel ingenomen?

Als je bang bent dat je te veeI van dit middel hebt ingenomen, vertel dit dan onmiddellijk aan je arts of apotheker. Wanneer je meer van dit middel hebt ingenomen dan je mag, kan het risico op bekende bijwerkingen hoger zijn.

Wanneer je te veel van Doxycycline 100 mg hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met jouw arts of apotheker. In ernstige gevallen zal je arts je veel water laten innemen, laxeren en (bij zeer grote hoeveelheden) eventueel een maagspoeling uitvoeren. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer je te veel Doxycycline 100 mg hebt ingenomen zijn braken, koortsaanvallen, geelzucht, bloeduitstortingen, zwarte, dunne ontlasting en afwijkingen in de samenstelling van het bloed.

Ben je vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer je een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met je normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Doxycycline 100 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of apotheker.

Als je stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat je de door jouw arts voorgeschreven kuur afmaakt, dus ook indien de verschijnselen van de infectie al zijn verdwenen. Dit voorkomt dat de infectie terugkeert. De kuur afmaken wil zeggen: doorgaan tot alle door je arts voorgeschreven tabletten op zijn.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen Doxycycline

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak voorkomende bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers) tijdens behandeling met de groep geneesmiddelen waartoe dit middel behoort (tetracyclines):

 • schedeontsteking (vaginitis)
 • candidiasis (bepaalde schimmelinfectie)
 • misselijkheid
 • jeuk (pruritis) rondom de anus
 • ontsteking in de mond (stomatitis)
 • ontsteking van de genitaliën en/of de anus
 • botontwikkelingsstoornis
 • tandontwikkelingsstoornis, onomkeerbare verkleuring van de tanden
 • huidirritatie

Soms voorkomende bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers) tijdens behandeling met de groep geneesmiddelen waartoe dit middel behoort (tetracyclines):

 • hoofdpijn
 • braken
 • diarree
 • tongontsteking
 • huiduitslag
 • lichtgevoeligheid

Zelden voorkomende bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers) tijdens behandeling met de groep geneesmiddelen waartoe dit middel behoort (tetracyclines):

 • bloedarmoede door te sterke afbraak van het bloed (hemolytische anemie), bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie), te veel aan bepaald soort witte bloedlichaampjes (eosinofilie)
 • bruinzwarte verkleuring van de schildklier (bij langdurige toediening)
 • gebrek aan eetlust (anorexia)
 • oorsuizen (tinnitus)
 • ontsteking van het membraan rondom het hart
 • blozen
 • slikstoornis (dysfagie), gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • ontsteking van de ingewanden
 • ontsteking van de alvleesklier, met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis)
 • veranderde leverfunctie, vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit), leverontsteking (hepatitis), geelzucht, leverfalen
  huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom), ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse), huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), schilferende huid
  verergering van een bepaalde aandoening die diverse organen in het lichaam kan aantasten, waaronder huid, longen, hart, nieren, hersenen en zenuwen, ogen, gewrichten en darmen (lupus erythematosus disseminatus)
  gewrichtspijn, spierpijn, buikpijn.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers) tijdens behandeling met de groep geneesmiddelen waartoe dit middel behoort (tetracyclines):

 • overgevoeligheidsreacties
 • verhoogde fontanel bij baby’s, verhoogde druk in de hersenen. Dit kan gepaard gaan met de symptomen hoofdpijn, wazig zien, dubbel zien, misselijkheid, overgeven, oorsuizen, oogpijn en het zien van sterretjes. Deze verschijnselen verdwijnen binnen enkele dagen of weken na de behandeling
 • ernstige ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed (pseudomembraneuze colitis)

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is (deze kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald)

De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens de behandeling met de groep geneesmiddelen waartoe dit middel behoort (tetracyclines):

 • bloedingsneiging, (verlenging van de stollingstijd)
 • stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • verminderde ontwikkeling van het tandglazuur
 • loslaten van de nagel, dat soms tot het uitvallen van de nagel leidt, na blootstelling aan de zon (fotoonycholyse)
 • huidafwijking die ontstaat door overgevoeligheid voor een bepaald medicijn welke gekenmerkt wordt door een scherp afgegrensd, verheven gebied met roodheid, en soms blaarvorming (fixeddrug eruption)
 • verkleuring van de tong

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaar je Doxycycline 100 mg?

 • Bewaren beneden 25°C
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: doxycyclinehyclaat overeenkomend met 100 mg doxycycline per tablet.
De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460i), colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E572), natriumzetmeelglycolaat, methylhydroxypropylcellulose (E464), macrogol 6000, talk (E553b), titaandioxide (E171), siliconenemulsie en methacrylzure ethylacrylaat copolymeer.

Hoe ziet Doxycycline 100 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit, rond, plat-bol met de inscriptie “φβ” op één zijde en “527” op de andere zijde.

Doxycycline 100 mg is verpakt in blisterverpakkingen à 8, 10 of 30 tabletten, in eenheidsafleveringsverpakking à 50 (50×1) tabletten en in potten à 100 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel worden gebracht.

5 ervaringen voor Doxycycline

 1. Anoniem

  Na veel reviews te hebben gelezen met tegenzin gestart met Doxycycline. Ik bereidde me voor op hartkloppingen, misselijkheid en diarree. Normaal schrijf ik nooit reviews maar omdat ik vooraf ook zelf reviews had gelezen en ik mensen gerust wil stellen deel ik toch mijn verhaal. Na de eerste dag kreeg ik lichte hoofdpijn. Na 4 tabletten (de avond van de 2e dag van de kuur) kreeg ik in bed last van enorme spierpijn in mijn polsen, kreeg ik het gevoel dat mijn keel verdikt was, kreeg ik lichte druk op mijn borst en begon in te trillen. Nu ben ik zelf wat paniekerig aangelegd dus het kan zijn dat ik mijn eigen bijwerkingen lichamelijk versterkte. Na een uur zakte het weg en heb ik kunnen slapen. Met tegenzin op dag 3 weer de tabletten genomen. Nergens meer last van gehad. Gisteren de kuur af gemaakt, vandaag wel opnieuw hoofdpijn maar achteraf (naast die ene avond) is het me heel erg meegevallen!
  – Vrouw, 24 jaar

 2. Anoniem

  Na weken een gebrom in het linker oor te hebben, druk op het trommelvlies, verkoudheid en hoesten op advies van de huisarts met de AB begonnen. Tijdens de kuur van een week soms vreselijke hoofdpijn maar verder ging het wel. Pas de dag nadat de kuur afgelopen was begon het pas echt (nu 2 dagen). Lusteloos, vreselijke buikkrampen, zeurende hoofdpijn en slapeloosheid. Ben halverwege de kuur met probioticum begonnen en hoop dat dit het herstel gaat bevorderen. Nu ziek thuis en tijdens de kuur gewoon aan het werk. De omgekeerde wereld.
  – Man, 46 jaar

 3. Anoniem

  WAUW! Ik ben 25 jaar en kreeg acne vanaf mijn 17de. Ik had verschillende dingen waarvan slakkengel en teatrea maskers het beste werkten. Ik had het min of meer ook geaccepteerd dat acne bij mij hoorde. Zolang het niet verschrikkelijk was had ik mij er maar bij neergelegd. Maar uiteindelijk droogte mijn huid zo erg op, dat ik toch maar eens besloot om naar de huisarts te gaan. Ik kreeg Doxyxyxline Aurobindo Disper 100mg voorgeschreven. Na twee weken zag ik DUIDELIJK ZICHTBAAR resultaat! Al mijn puistjes verdwenen. Ik heb nu alleen littekens die nog moeten genezen en kleine ‘gaatjes’ (door acne) die nu meer opvallen. Ik had dit echt nooit durven dromen. Ik slik het nog drie weken want ik had een 5 weken kuur gekregen. Daarna zal ik langs de huisarts gaan om het resultaat te bespreken. Ik deel mijn ervaring over producten nooit op het internet, maar ik ben zo verbaasd over hoe simpel en snel dit middel heeft gewerkt bij mij..! Misschien heeft iemand anders iets hieraan!! IK ZOU HET ZEKER PROBEREN!!!!! 😛 Ik ben dankbaar op mijn blote knieën.
  – Vrouw, 25 jaar

 4. Anoniem

  Maand nadat ik gebeten was door een teek werd ik ineens super moe en kreeg overal tintelingen en had last van hartkloppingen. Moest van de huisarts 2 maal daags een doxycycline tablet van 100 mg. Eerste paar dagen vielen mee. Na de 4e dag kreeg ik een branderig gevoel onder mijn ogen en was de hele tijd super moe. De lyme symptomen verdwenen echter wel, ik had geen last meer van de tintelingen en mijn hartkloppingen waren zo goed als weg. Na een week was mijn eetlust compleet verdwenen en sliep ik erg slecht. Bij mij waren de bijwerkingen van de doxycycline erg vervelend. Nu twee dagen na de kuur merk ik dat de lyme symptomen weer terug komen, weer last van hartkloppingen en rare tintelingen in mijn armen en benen.
  – Man, 25 jaar

 5. Anoniem

  Eerste dag van gebruik heb ik de hele dag op het toilet gezeten en had ik heel veel spierpijn. Na die dag was het ook over en heb ik nergens last van gehad. Pilletje moet opgelost worden in water, smaakt een beetje bitter maar niet vies of overheersend. Wel aan te raden om het tijdens of direct na het eten in te nemen, i.v.m. misselijkheid.
  – Vrouw, 27 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.