Codeïne

 70,20

Codeïne wordt alleen voorgeschreven als klachten niet kunnen worden onderdrukt met vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals paracetamol, aspirine en ibuprofen. Ook kan dit middel samen met paracetamol worden voorgeschreven. Dit is in het geval van pijn die als matig tot ernstig wordt ervaren. Probeer altijd eerst of de symptomen kunnen worden bestreden met vrij verkrijgbare middelen voordat je overgaat tot codeïne kopen.

Let op: Wil je Codeïne kopen zonder recept? Codeïne is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Extra informatie

Merk

geen gebruiksaanwijzing aanwezig.

Beschrijving

Codeïne

Codeïne behoort tot een groep geneesmiddelen (opioïde analgetica) waarvan de werking gericht is op pijnverlichting. Het kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere pijnstillers zoals paracetamol. Daarnaast behoort codeïne tot de groep van geneesmiddelen die de hoestprikkel dempen.

Gebruiken bij:

 • hoest
 • behandeling van lichte tot matige pijn

Je kunt Codeïne gebruiken vanaf 12 jaar. Het helpt matige pijn kortdurend te verlichten en kan worden gerbuikt als paracetamol of ibuprofen geen verlichting bieden.

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken (of moet je extra voorzichtig zijn)?

 • Als je allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen dit middel niet gebruiken voor het bestrijden van pijn na het chirurgisch verwijderen van de amandelen (tonsillen) of neusamandelen (adenoïden) vanwege het obstructieve slaapapneusyndroom (slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen)
 • Als je weet dat je codeïne heel snel omzet in morfine
 • Als je borstvoeding geeft
 • Als je last hebt van kortademigheid door luchtwegaandoeningen zoals astma en uitrekking van de longblaasjes (emfyseem)
 • Als je lever niet goed functioneert
 • Als je hersenletsel hebt
 • Als je last hebt van verhoogde druk in de hersenen, aandoeningen die gepaard gaan met toevallen
 • Als je gelijktijdig bepaalde middelen gebruikt tegen ernstige neerslachtigheid of de ziekte van Parkinson (MAO-remmers, zoals moclobemide of selegiline) en/of binnen 2 weken na het staken van het gebruik van MAO-remmers
 • Als je jonger bent dan 12 jaar

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees extra voorzichtig:

 • Als je senior bent
 • Als je een versnelde hartslag hebt (gehad)
 • Als je een verminderde werking hebt van de nieren
 • Als je koort hebt
 • Als je een ernstige ontsteking van de darmen (colitis ulcerosa) hebt
 • Als je een vernauwing van de urinebuis hebt
 • Als je recent een operatie van de buik en/of nieren hebt ondergaan

Raadpleeg je arts ook:

 • Als je schildklier te langzaam werkt (hypothyreodie)
 • Als je last hebt van vochtophopingen (myxoedeem)
 • Als je een aandoening van het hart of van de bloedvaten hebt
 • Als je lijdt aan een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (toxische psychose)
 • Als je een shock hebt (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn)
 • Als je last hebt van plotseling opgekomen buikklachten
 • Als je bijnieren niet voldoende werken
 • Als je een aandoening van de galblaas hebt of wanneer je galstenen hebt
 • Als je prostaat is vergroot of de plasbuis in de prostaat is vernauwd.

Bijzondere gevallen

 • Codeïnefosfaat kan, hoewel zelden, verslavend werken. Bij het plotseling stoppen van de behandeling met dit geneesmiddel kunnen ontwenningsverschijnselen optreden.
 • Codeïne en hieraan verwante geneesmiddelen kunnen de symptomen die gepaard gaan met acute buikklachten verborgen houden. Codeïne kan obstipatie veroorzaken. Je arts kan je hiervoor een laxeermiddel voorschrijven.
 • Codeïne wordt in de lever door een enzym omgezet in morfine. Morfine is de stof die de effecten van codeïne teweegbrengt, en pijn en symptomen van hoest verlicht.
 • Sommigen hebben een variatie van dit enzym en dit kan op verschillende manieren een effect hebben. Bij sommigen wordt morfine niet aangemaakt of wordt het in zeer kleine hoeveelheden aangemaakt, en zal het onvoldoende verlichting brengen voor hun pijn of hoest.
 • Anderen hebben een grotere kans om ernstige bijwerkingen te krijgen, omdat een zeer grote hoeveelheid morfine wordt aangemaakt.

Als je een van de volgende bijwerkingen opmerkt, moet je het gebruik van dit geneesmiddel stopzetten en onmiddellijk medisch advies inwinnen:

 • langzame of oppervlakkige ademhaling
 • verwardheid
 • slaperigheid
 • kleine pupillen
 • misselijkheid of braken
 • constipatie
 • geen eetlust

Jongeren ouder dan 12 jaar

Codeïne is niet aanbevolen voor jongeren met een verminderde ademhalingsfunctie voor de behandeling van hoest.

Gebruik bij kinderen met ademhalingsproblemen

Codeïne wordt niet aanbevolen bij kinderen met ademhalingsproblemen, aangezien de symptomen van morfinetoxiciteit mogelijk erger kunnen zijn bij deze kinderen.

Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit middel gebruikt.

Gebruik je nog andere geneesmiddelen?

Gebruik je naast Codeïnefosfaat nog andere geneesmiddelen, of heb je dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan je arts of apotheker.

Codeïne kan een wisselwerking (verminderde admehaling, sufheid) hebben met:

 • alcohol
 • slaapmiddelen
 • kalmerende middelen
 • middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)
 • middelen die angst en onrust verminderen
 • andere sterk werkzame pijnstillers
 • verdovings- en narcosemiddelen
 • MAO-remmers (middelen tegen depressie of de ziekte van Parkinson, zoals moclobemide of selegiline). Codeïne mag pas twee weken na het stoppen met het gebruik van MAOremmers gebruikt worden.
 • bepaalde middelen die de werking van codeïne volledig of gedeeltelijk kunnen tegen gaan, zoals naltrexon, buprenorfine en pentazosine. Het pijnstillende effect kan worden verminderd en/of er kunnen ontwenningsverschijnselen (zoals bijvoorbeeld gapen, tranenvloed, zweten, diarree, braken, trillen  en onrustig slapen) optreden. Gelijktijdig gebruik van deze middelen met codeïne wordt afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Codeïnefosfaat dient alleen gedurende de zwangerschap gebruikt te worden indien strikt noodzakelijk.

Neem codeïne niet in terwijl je borstvoeding geeft. Codeïne en morfine komen in de moedermelk terecht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Codeïne kan onder andere sufheid, verwardheid, stoornissen in het zien, waanvoorstellingen, zwakheid, flauwvallen en duizeligheid veroorzaken en kan daardoor het reactievermogen nadelig beïnvloeden. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte. Houd kinderen die dit geneesmiddel gebruiken goed in de gaten wanneer zij op straat spelen.

Codeïnefosfaat bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als je arts je heeft meegedeeld dat je bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruik je codeine?

Volwassenen

Bij hoest

10-20 mg per keer, elke 4-6 uur, maximaal 120 mg per dag (=24 uur). 

Bij lichte tot matige pijn

30-60 mg per keer, maximaal 240 mg per dag (=24 uur). De dosis mag tot 4 maal daags  worden genomen, met een interval van minimaal 6 uur.

Gebruik bij kinderen en jongeren vanaf 12 jaar

Bij hoest

Kinderen van 12 jaar of ouder moeten 5-10 mg om de 6 uur innemen, naar behoefte. Neem niet meer dan 60 mg per 24 uur.

Bij lichte tot matige pijn

Kinderen van 12 jaar of ouder moeten 0,5-1 mg/kg lichaamsgewicht om de 6 uur innemen, naar behoefte.  Neem niet meer dan 240 mg per 24 uur.

Bij doses hoger dan 60 mg per keer neemt het effect niet verder toe, wel de kans op bijwerkingen.

Dit geneesmiddel mag niet langer dan 3 dagen worden gebruikt. Wanneer de pijn na 3 dagen niet beter is, moet u uw arts raadplegen.

Codeïnefosfaat mag niet worden ingenomen door kinderen vanaf 12 jaar met ademhalingsproblemen, vanwege het risico op verergeren van de ademhalingsproblemen.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Codeïnefosfaat mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 12 jaar, vanwege het risico op ernstige ademhalingsproblemen.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (=½ glas) worden ingenomen.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals je arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Heb je teveel van dit middel gebruikt?

Wanneer je teveel van Codeïnefosfaat jebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met je arts of apotheker.

Ben je vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer je een dosis hebt gemist, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met je normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Codeïnefosfaat om zo de vergeten dosis in te halen.

Als je stopt met gebruik van dit middel

Codeïne kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot afhankelijkheid. Dat betekent dat ontwenningsverschijnselen kunnen optreden als je plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel stopt.

Heb je nog vragen over het gberuik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Hoe bewaar je codeine?

 • Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is codeïnefosfaathemihydraat.
 • Codeïne betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet Codeïnefosfaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Codeïnefosfaat betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Bijwerkingen Codeïne

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten Vaak: bij 1 tot  10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten Niet bekend: kan met de beschikbare gegeven niet worden bepaald Met name bij kleine kinderen kunnen stuipen, verminderde ademhaling en verlaagde bloeddruk voorkomen. Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:  Afweersysteem Zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties (anaphylactoïde reacties) met als verschijnselen sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn. Waarschuw direct een arts als je last hebt van deze verschijnselen. Psychische stoornissen Niet bekend: waanvoorstellingen, stemmingsstoornissen (somber gevoel, extreem gevoel van vreugde), verwardheid (desoriëntatie), afhankelijkheid

 Zenuwstelsel

Niet bekend: hoofdpijn, slaperigheid, dorst, sufheid, duizeligheid, zwakheid, toevallen  

Ogen

Niet bekend: stoornissen in het zien

Hart

Niet bekend: verhoogde of verlaagde hartslag, hartkloppingen Bloedvaten Niet bekend: zwakheid, flauwvallen, duizeligheid, met name bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding

Ademhaling

Niet bekend: verminderde ademhaling Maag- en darmstelsel Zelden: verhoogde darmactiviteit of ernstige zwelling van de dikke darm (toxische dilatatie colon) bij patiënten met colitis ulcerosa (terugkerende, ernstige ontsteking van de dikke darm) Niet bekend: misselijkheid, braken, verstopping, ontsteking van de alvleesklier, met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis)  

Lever en gal

Niet bekend: krampen in de galwegen

Huid

Zelden: huiduitslag. Nieren en urinewegen Niet bekend: minder plassen (oligurie), achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie) Het melden van bijwerkingen Krijg je veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Je kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

6 ervaringen voor Codeïne

 1. Anoniem

  Nare kriebelhoest waar ik doodmoe van werd. Kon niet meer slapen en daardoor oververmoeid. Codeine 20 heeft mjj zeer goed geholpen. Helaas obstilatie gekregen, na stoppen gebruik codeine ging dat over binnen 2 dagen.
  – Vrouw, 55

 2. Anoniem

  Codeine geeft verlichting bij kriebelhoest maar helaas ook wat bijwerkingen maar doordat je wel kan slapen neem je die voor lief.
  – Vrouw, 49 jaar

 3. Anoniem

  Helpt bij mij altijd binnen een uur na innemen als ik niet van mijn hoest afkom. Een medicijn waarmee ik bekend ben en altijd helpt. De bijwerkingen vind ik niet te heftig dus voor mij een wondermiddel tegen hoest!
  – Vrouw, 18 jaar

 4. Anoniem

  Ik had ontzettend veel hoestbuien waardoor ik al 3 nachten niet had geslapen. De huisarts heeft me dit gegeven voor de nacht. Gevolg: Ik kon weer slapen!
  – Vrouw, 42 jaar

 5. Anoniem

  Al weken aan het hoesten en proesten. Gingen op wintersport en bij de gebruikelijke medicatie ook nog wat codeïne meegenomen. Gelukkig na 2 hele slechte nachten van constant hoesten tot kokhalzen toe heeft de codeïne me toch nog plezier gebracht. Alleen voor de nacht ingenomen. Ooit als pijnstiller gekregen. Thuis weer gestopt en nog wel aan het hoesten maar veel minder.
  – Vrouw, 61 jaar

 6. Anoniem

  Na een flinke verkoudheid hoest overgehouden. Al snel had ik het gevoel dat deze hoest hardnekkig kon worden dus bij de huisarts om codeine gevraagd. In het verleden al vaker gebruikt. In het verleden mijn ribben gekneusd door een aanhoudende hoest, sindsdien ben ik op mijn hoede en probeer ik dit te voorkomen. Pillen werken bij mij vooral s nachts, ik neem een pil (20mg) voor het slapen gaan en slaap de nacht zo door. Op heftige momenten neem ik er om 3-4 uur s nachts nog 1. Bijwerkingen: constipatie en suffigheid, maar niks ergs. Ik kan het medicijn aanraden.
  – Man, 30 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.