Circadin

 66,95

Circadin wordt gebruikt bij de behandeling van slapeloosheid. Het bevat melatonine, een hormoon dat je kan helpen van een goede nachtrust te genieten.

Melatonine behoort tot een natuurlijke groep hormonen die door het lichaam worden geproduceerd.

Circadin wordt zonder andere middelen gebruikt voor kortdurende behandeling van patiënten met primaire insomnia (aanhoudende problemen met inslapen of doorslapen, of een slechte slaapkwaliteit). ‘Primair’ betekent dat er geen vastgestelde oorzaak is voor de slapeloosheid, niet medisch, niet mentaal en ook niet veroorzaakt door de omgeving.

Soms kan het moeilijk zijn om tijd vrij te maken om bij de huisarts langs te gaan. Via onze betrouwbare online partners kun je jouw medicatie aanvragen wanneer jou dat uitkomt.

Let op: Wil je Circadin kopen zonder recept? Circadin is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Bestel direct online

Treated
Snelle levering!
openingstijden

24/7

verzending

Volgende dag
Gratis verzending

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Zoek een apotheek in de buurt

Vind een apotheek

Beschrijving

Wat is Circadin?

De werkzame stof van Circadin, melatonine, behoort tot een natuurlijke groep hormonen die door het lichaam worden geproduceerd.

Circadin wordt zonder andere middelen gebruikt voor kortdurende behandeling van patiënten met primaire insomnia (aanhoudende problemen met inslapen of doorslapen, of een slechte slaapkwaliteit). ‘Primair’ betekent dat er geen vastgestelde oorzaak is voor de slapeloosheid, niet medisch, niet mentaal en ook niet veroorzaakt door de omgeving.

Wanneer mag je Circadin niet gebruiken of moet je extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken?
Je bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

De werkzame stof in dit middel is melatonine. Elk tablet met verlengde afgifte bevat 2 mg melatonine.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn ammoniomethacrylaatcopolymeer type B, calciumwaterstoffosfaatdihydraat, lactosemonohydraat, siliciumdioxide (colloïdaal watervrij), talk en magnesiumstearaat.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit middel gebruikt.

Wees voorzichtig:

 • Als je een lever- of nieraandoening hebt. Er is geen onderzoek verricht naar het gebruik van Circadin bij mensen met een lever- of nierziekte. Bespreek het daarom met je arts voordat je Circadin gebruikt, omdat het gebruik van Circadin bij aanwezigheid van een lever- of nierziekte niet wordt aanbevolen. Als je arts je gezegd heeft dat je bepaalde suikers niet verdraagt.
 • Als je arts je verteld heeft dat je een autoimmuunziekte hebt (waarbij het lichaam wordt ‘aangevallen’ door het eigen immuunsysteem). Er is geen onderzoek verricht naar het gebruik van Circadin bij mensen met een auto-immuunziekte. Bespreek het daarom met je arts voordat je Circadin gebruikt, omdat het gebruik van Circadin bij aanwezigheid van een autoimmuunziekte niet wordt aanbevolen.
 • Door het gebruik van Circadin kun je je slaperig voelen. Als dit het geval is, dan moet je voorzichtig zijn omdat je vermogen om taken uit te voeren, zoals een voertuig besturen, hierdoor gestoord kan zijn.
 • Als je rookt, kan de werking van Circadin afnemen, omdat bestanddelen van de tabaksrook de afbraak van melatonine door de lever kunnen vergroten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, omdat het gebruik ervan in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht en het effect ervan daarom onbekend is.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruik je naast Circadin nog andere geneesmiddelen, of heb je dat kort geleden gedaan? Of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan jouw arts of apotheker. Hiertoe behoren:

Fluvoxamine (dat wordt gebruikt voor de behandeling van een depressie en voor obsessievecompulsieve stoornis (OCS), psoraleen (dat wordt gebruikt bij de behandeling van huidaandoeningen zoals psoriasis), cimetidine (dat wordt gebruikt bij de behandeling van maagproblemen zoals maagzweren), quinolonen en rifampicine (die worden gebruikt bij de behandeling van een bacteriële infectie), oestrogenen (die worden gebruikt in anticonceptiemiddelen en in hormonale suppletietherapie) en carbamazepine (dat wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie).

Adrenerge agonisten/antagonisten (zoals bepaalde typen geneesmiddelen die worden gebruikt voor het reguleren van de bloeddruk door het samentrekken van de bloedvaten, nasale decongestiva, dat zijn middelen die een zwelling in de neus verminderen, en bloeddrukverlagende geneesmiddelen), opiaatagonisten/antagonisten (zoals geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van een drugsverslaving), prostaglandineremmers (zoals niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen), antidepressiva, tryptofaan en alcohol.

Benzodiazepines en non-benzodiazepine hypnotica (geneesmiddelen die worden gebruikt voor het opwekken van slaap, zoals zaleplon, zolpidem en zopiclon)

Thioridazine (voor de behandeling van schizofrenie) en imipramine (voor de behandeling van depressie).

Waarop moet je letten met eten, drinken en alcohol?
Gebruik Circadin nadat je hebt gegeten. Gebruik geen alcohol voor, tijdens of na het gebruik van Circadin, omdat hierdoor de effectiviteit van Circadin afneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Je mag dit middel niet gebruiken wanneer je zwanger bent, zwanger denkt te zijn, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Circadin kan slaperigheid veroorzaken. Als dit bij jou het geval is, mag je geen voertuig besturen of machines bedienen. Als je aanhoudend slaperig bent, moet je jouw arts raadplegen.

Circadin bevat lactosemonohydraat. Als je arts jou heeft meegedeeld dat je bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Dosering

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals jouw arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker. De aanbevolen dosering is eenmaal daags een tablet Circadin van 2 mg, 1 tot 2 uur voor het naar bed gaan en na wat voedsel via de mond te gebruiken. Deze dosis mag tot maximaal dertien weken worden gehandhaafd.

Je moet het tablet in zijn geheel doorslikken. Circadin-tabletten mogen niet worden fijngestampt of doormidden gebroken.

Heb je te veel van dit middel gebruikt?
Als je per ongeluk te veel van dit geneesmiddel hebt gebruikt, raadpleeg dan zo snel mogelijk je arts of apotheker.

Bent je vergeten dit middel te gebruiken?
Als je vergeet om een tablet te gebruiken, gebruik dit dan zodra je het je herinnert, voordat je gaat slapen, of wacht tot het tijd is om de volgende dosis te gebruiken en ga dan gewoon door met die volgende dosis.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen!

Als je stopt met het gebruik van dit middel
Er zijn geen bekende schadelijke effecten als de behandeling wordt onderbroken of vroegtijdig wordt beëindigd. Van het gebruik van Circadin is niet bekend dat het ontwenningsverschijnselen veroorzaakt nadat de behandeling is voltooid.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als je een van de volgende bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met je arts.

Soms (kan optreden bij minder dan 1 op de 100 personen)

• Pijn op de borst

Zelden (kunnen optreden bij minder dan 1 op de 1000 personen)

 • Bewusteloosheid of flauwvallen
 • Ernstige pijn op de borst als gevolg van angina pectoris
 • Je hartslag voelen
 • Depressie
 • Gezichtsstoornis
 • Wazig zien
 • Desoriëntatie
 • Vertigo (een duizelig of draaierig gevoel)
 • Aanwezigheid van rode bloedcellen in de urine
 • Daling van het aantal witte bloedcellen in het bloed
 • Daling van het aantal bloedplaatjes waardoor het risico van bloedingen of blauwe plekken toeneemt
 • Psoriasis

Als je een van de volgende niet-ernstige bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met je arts en/of vraag om medisch advies.

Soms (kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen)

Prikkelbaarheid, nervositeit, rusteloosheid, slapeloosheid, abnormale dromen, nachtmerries, angst, migraine, hoofdpijn, lethargie (vermoeidheid, gebrek aan energie), rusteloosheid die samenhangt met een verhoogde activiteit, duizeligheid, vermoeidheid, hoge bloeddruk, pijn in de bovenbuik, indigestie, mondzweren, droge mond, misselijkheid, veranderingen in de samenstelling van je bloed, wat een geelverkleuring van je huid of ogen kan veroorzaken, huidontsteking, nachtzweten, jeuk, huiduitslag, droge huid, pijn in de ledematen, menopauzale symptomen, gevoel van zwakte, uitscheiding van glucose in de urine, te veel eiwitten in de urine, afwijkende leverfunctiewaarden en gewichtstoename.

Zelden (kunnen optreden bij minder dan 1 op de 1000 personen)

Gordelroos, hoge concentratie vetmoleculen in het bloed, lage calciumwaarden in het bloedserum, lage natriumwaarden in het bloed, stemmingswijziging, agressie, agitatie, huilen, symptomen van stress, vroeg in de ochtend ontwaken, verhoogde geslachtsdrift, depressieve stemming, geheugenstoornis, aandachtsstoornis, dromerige toestand, restless-legs-syndroom, slechte slaapkwaliteit, tintelingen, waterige ogen, duizelig bij het staan of zitten, opvliegers, zuurreflux, maagstoornis, mondzweren, tongzweren, maagklachten, braken, abnormale darmgeluiden, winderigheid, overmatige speekselproductie, slechte adem, buikklachten, maagstoornis, ontsteking van de maagwand, eczeem, huiduitslag, huidontsteking van de hand, jeukende huiduitslag, nagelafwijking, gewrichtsontsteking, spierspasmen, nekpijn, nachtelijke krampen, langere erectieduur wat pijnlijk kan zijn, ontsteking van de prostaatklier, vermoeidheid, pijn, dorst, grote hoeveelheden urine uitplassen, ’s nachts moeten plassen, verhoogde leverenzymwaarden, afwijkende elektrolytenwaarden in het bloed en afwijkende laboratoriumtests.

Frequentie niet bekend: (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Overgevoeligheidsreactie, zwelling van mond of tong, zwelling van de huid en abnormale melkafscheiding.

Het melden van bijwerkingen

Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Je kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaar je dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is melatonine. Elk tablet met verlengde afgifte bevat 2 mg melatonine.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn ammoniomethacrylaatcopolymeer type B, calciumwaterstoffosfaatdihydraat, lactosemonohydraat, siliciumdioxide (colloïdaal watervrij), talk en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Circadin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Circadin 2 mg tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar als witte tot gebroken witte, ronde biconvexe tabletten. Elke verpakking tabletten bestaat uit een doordrukstrip met 7, 20 of 21 tabletten of anders uit een verpakking met twee blisterstrips met elk 15 tabletten (verpakking met 30 tabletten). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

5 ervaringen voor Circadin

 1. Anoniem

  Werkt prima, half uurtje voor her slaapritueel innemen. Zorgt ervoor dat je minder lang piekert en wakker ligt ’s avonds. Betere slaapkwaliteit. 6 weken op voorschrift.
  – Vrouw, 31 jaar

 2. Anoniem

  Omdat ik absoluut geen pammetjes wil vanwege verslavende werking, dit middel gaan gebruiken. Het werkt wel gelukkig want ik lig niet meer uren wakker. Voel me weer goed gedurende de dag. Het is wel erg duur, dus als de 21 tabletten op zijn overweeg ik om melatonine 2mg op internet te kopen. Een lagere dosering heeft volgens de slaapexpert Dr Hamburger geen effect. Heeft iemand ervaring met melatonine via internet?
  – Vrouw, 62 jaar

 3. Anoniem

  Heb veel verschillende slaappillen genomen voor inslapen, doorslapen, te vroeg wakker worden maar weinig resultaat. Na een artikelsamenvatting op pubmed te hebben gelezen over de inzet van melatonine bij fibromyalgie vroeg ik de arts om dit te mogen proberen. Vrij snel sliep ik veel beter, mijn slaap was nu wel verkwikkend en herstellend. De ochtendstijfheid is zeer goed verminderd, mijn uithouding vergroot, ik kon meer doen met minder snel pijn. Het ‘ik kan niets meer onthouden en niet meer nadenken’ gevoel verbeterde en de gewrichten in mijn handen, vingers, knieën en ellebogen die soms door kleine overbelasting zo ‘vastgeroest’ zaten dat ik ze met hulp terug in beweging moest krijgen werden hoe langer hoe meer terug beweeglijker. Voor de inname had ik heel regelmatig hulp nodig om mij bv aan of uit te kleden, moest ik na vier treden even blijven staan….Nu is alles veel beter maar ik heb nog altijd pijn en ben nog moe. Maar voor mij is dit het beste medicijn geweest.
  – Vrouw, 42 jaar

 4. Anoniem

  Ik heb nooit goed kunnen in slaap vallen omdat ik altijd heel mijn dag overliep in mijn hoofd en begon te denken. Sinds ik deze pillen kreeg van de huisarts slaap ik zeker binnen het half uur.
  – Man, 18 jaar

 5. Anoniem

  ruim 20 jaar kan ik niet doorslapen, wordt minstens 3 x per nacht wakker en ga dan altijd snoepen anders val ik niet meer in slaap. ik kon het niet doorbreken en heb aan mijn arts een middel gevraagd om eindelijk eens door te slapen. circadin is een openbaring. ik heb 23 pillen gekregen en moet ze allemaal nemen. het is een kuur denk ik. ik slaap nu bijna altijd door. enige nadeel is dat ik last van mijn ogen krijg. het lijkt alsof ze zwaarder zijn zeker in de ochtend. maar ik wordt ook sneller moe. normaal lig ik niet voor 12 uur in bed en nu ben ik om 10 uur als slaperig. niet mijn lijf, maar mijn ogen worden moe alsof ik moet slapen. ik denk dat de vermoeidheid van al die jaren eruit komt. na deze kuur even resumeren met mijn arts wat nu verder, het is nl. nogal duuur 1 euro per stuk en het wordt helaas niet vergoed.
  – Vrouw, 50 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.