Co-Trimoxazol

 56,20

Co-trimoxazol bevat sulfamethoxazol en trimethoprim (die samen cotrimoxazol genoemd worden), die elkaars werking versterken en die behoren tot de geneesmiddelengroep van middelen tegen bacteriële infecties (antibiotica).

Let op: Wil je Co-trimoxazol kopen zonder recept? Co-trimoxazol is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Beschrijving

Over Co-trimoxazol

Co-trimoxazol bevat sulfamethoxazol en trimethoprim (die samen cotrimoxazol genoemd worden). Deze bestanddelen versterken elkaars werking en behoren tot de geneesmiddelengroep tegen bacteriële infecties (antibiotica). Co-trimoxazol wordt gebruikt ter voorkoming en voor de behandeling van de infecties door bacteriën die gevoelig zijn voor co-trimoxazol bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 weken.

Co-trimoxazol wordt voorgeschreven voor de behandeling van:

 • luchtweginfecties (middenoorontsteking, plotselinge verergering van chronische bronchitis)
 • plotseling optredende infecties van de urinewegen.
 • Gonorroe

Daarnaast wordt dit middel voorgeschreven ter behandeling en ter voorkoming van Pneumocystis jiroveci pneumonie PJP (een bepaalde vorm van longontsteking). Cotrimoxazol wordt ook voorgeschreven in combinatie met andere antimicrobiële middelen ter behandeling van een acute infectieziekte veroorzaakt door één van de Brucella-bacteriën.

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

 • Je bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kun je vinden in rubriek 6. Of je bent allergisch voor andere medicijnen die aan cotrimoxazol verwant zijn. Raadpleeg je arts als je dat niet zeker weet.
 • Je hebt ernstige functiestoornissen van nieren of lever.
 • Je hebt een ernstige beschadiging van het leverparenchym.
 • Je hebt bepaalde bloedafwijkingen  (in het bijzonder bloedarmoede, trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes) en agranulocytose (een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond), tenzij je onder nauwkeurige controle staat.
 • Bij kinderen in de eerste 6 levensmaanden.
 • Je gebruikt gelijktijdig ook dofetilide (geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij onregelmatige hartslag).
 • Als je behoort tot de oudere bevolkingsgroep. Bij oudere patiënten kunnen bijwerkingen vaker optreden en ernstiger zijn. Om het risico op bijwerkingen zo klein mogelijk te maken, moet zo kort mogelijk worden behandeld met Co-trimoxazol.
 • Als je verschijnselen ervaart die wijzen op bloedbeeldafwijkingen (bloeddyscrasieën) zoals koorts, ontsteking van de mondholte, keelpijn of langdurig bloeden. De behandeling met Co-trimoxazol moet dan gestopt worden en je moet onmiddellijk een arts raadplegen.
 • Wanneer je een allergische reactie krijgt waarbij je hoge koorts, huiduitslag, blaren op de huid, vervelling van de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking ervaart (je kunt dan stevenssohnson syndroom, syndroom van Lyell of DRESS hebben). Dit kan levensbedreigend zijn. De behandeling met Co-trimoxazol moet dan gestopt worden en je moet onmiddellijk een arts raadplegen.
 • Co-trimoxazol moet met voorzichtigheid worden toegediend aan patiënten met een geschiedenis van ernstige allergie en bronchiale astma
 • Als je Co-trimoxazol langdurig gebruikt, is het mogelijk dat kristalvorming optreedt in de urinewegen (concrementvorming). Een onderzoek van de urine en nieren moet dan regelmatig plaatsvinden, vooral bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
 • Als je lijdt aan ondervoeding. Je dient voldoende vocht op te nemen.
 • Als je een verhoogde kans hebt op bloedbeeldafwijkingen, zoals bij aidspatiënten en bij gebruik van Co-trimoxazol langer dan 10 dagen. Je bloed dient dan regelmatig gecontroleerd te worden.
 • Als je in het verleden te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) hebt gehad door gebruik van plaspillen of sulfonamiden.
 • Bij gebruik van co-trimoxazol langer dan 14 dagen moet je bloed regelmatig worden gecontroleerd. Als je last krijgt van hoesten of kortademigheid of wanneer deze symptomen onverwachts verergeren, raadpleeg je arts.
 • Als je behandeld wordt voor een keelontsteking (faryngitis) veroorzaakt door groep A bètahemolytische streptokokken. Er zijn andere antibiotica die beter werken.
 • Als je foliumzuurgebrek hebt of een mogelijk risico hierop, moet je dit jouw behandelend arts vertellen. Dit kan met name voorkomen bij ouderen of bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Een foliumzuurgebrek kan bloedarmoede of mondontsteking tot gevolg hebben waarvoor je extra foliumzuur moet innemen.
 • Als je nieren of lever minder goed werken. Dosisaanpassing kan dan nodig zijn. Als je een ernstige nierfunctiestoornis hebt dan moet je regelmatig gecontroleerd worden op tekenen die kunnen wijzen op vergiftiging, zoals misselijkheid, braken en een verhoogd kaliumgehalte in het bloed (soms met spierkrampen, diarree, misselijkheid, braken, duizeligheid en/of hoofdpijn). Wanneer tijdens de behandeling een andere infectie optreedt die veroorzaakt wordt door organismen die niet gevoelig zijn voor de actieve bestanddelen van Co-trimoxazol.
 • Als je suikerziekte (diabetes mellitus) hebt en je weet dat je overgevoelig bent voor bloedsuikerverlagende middelen van het sulfonylureumtype of voor aminobenzoëzuurderivaten.
 • Als je lijdt, of vermoedelijk lijdt, aan porfyrie, een stoornis in de stofwisseling die meestal aangeboren is. Het gebruik van Co-trimoxazol moet dan worden vermeden.
 • Als je schildklier niet goed werkt.
 • Als je een gebrek aan het enzym glucose-6-fosfaat-dehydrogenase hebt. Je mag Co-trimoxazol dan niet gebruiken, tenzij je arts anders beslist.
 • Wanneer bij jou een spierzwakte of hartspierzwakte optreedt. De oorzaak hiervan kan een verhoogd kaliumgehalte in je bloed zijn. De arts zal je bij verdenking van een kaliumstijging in je bloed nauwkeurig controleren en je behandeling met Co-trimoxazol stoppen.
 • Als je een te laag bloedsuikergehalte krijgt, waardoor je kunt gaan zweten, opgejaagd gevoel kunt krijgen, dubbel kan gaan zien of het gevoel van een wegraking kan ervaren. Dit is vooral mogelijk bij nier- of leveraandoeningen, een slechte voedingstoestand of bij hoge doseringen. Het gebruik van Co-trimoxazol dient dan te worden gestaakt.
 • Als je gelijktijdig ook methotrexaat (ontstekingsremmer) gebruikt.
 • Als je gelijktijdig ook digoxine (bij bepaalde hartaandoeningen) gebruikt. Vooral bij oudere patiënten kan het digoxinegehalte toenemen in het bloed. Daarom moet bij deze patiënten het digoxinegehalte worden gecontroleerd.
 • Als je een zogenaamde “langzame acetyleerder” bent. Dit betekent dat je langerzamer in staat bent een van de actieve stoffen van Co-trimoxazol af te breken en daarmee meer kans hbet op een ongebruikelijke en onvoorspelbare reactie op Co-trimoxazol.

Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit middel gebruikt, als je niet zeker weet of een van de bovenstaande waarschuwingen op jou van toepassing is. 

Gebruik je nog andere geneesmiddelen?

 Gebruik je naast Co-trimoxazol nog andere geneesmiddelen, heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan je arts of apotheker.

Bij de volgende geneesmiddelen kan de werking door Co-trimoxazol worden versterkt:

 • fenytoïne en dofetilide (bij epilepsie en onregelmatige hartslag)
 • procaïnamide (bij onregelmatige hartslag)
 • amantadine (tegen virusinfectie en de ziekte van Parkinson)
 • diclofenac (ontstekingsremmer)
 • antistollingsmiddelen van het coumarinetype zoals warfarine, acenocoumarol en fenprocoumon (controle van de bloedstollingstijd wordt aanbevolen)
 • losartan (middel bij hart/vaatziekten)
 • glicazide, glimepiride, glibenclamide en tolbutamide, glipizide, chlorpropamide en pioglitazon  (bloedsuikerverlagende middelen)
 • repaglinide (bij diabetes mellitus)
 • digoxine (bij bepaalde hartaandoeningen)
 • amiodaron (bij bepaalde hartritmestoornissen)
 • methotrexaat (bij kwaadaardige aandoeningen, psoriasis en reuma
 • paclitaxel (bij chemotherapie)
 • memantine (gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer)
 • lamivudine (antiretrovirale geneesmiddelen)

Een verhoogd kaliumgehalte in het bloed kan voorkomen bij het gelijktijdig gebruik van middelen zoals ACE-remmers, angiotensine II –receptor-remmers (ARB’s), triamtereenkaliumsparende diuretica (plaspillen) en prednisolon (vooral gebruikt bij ernstige ontstekingen).

De kans en de ernst van afwijkingen van het bloedbeeld en bijwerkingen met een nadelig effect op de nierfunctie kunnen worden verhoogd als Co-trimoxazol gelijktijdig wordt gebruikt met geneesmiddelen zoals nucleoside-analogen (virusremmende middelen), tacrolimus, azathioprine of mercaptopurine. Het bloedbeeld en de nierfunctie van patiënten die gelijktijdig met Co-trimoxazol en dergelijke geneesmiddelen worden behandeld moeten zorgvuldig gecontroleerd worden.

Foliumzuurblokkers zoals pyrimethamine ter voorkoming van malaria, kunnen bloedarmoede tot gevolg hebben. Wanneer u andere foliumzuurblokkers zoals methotrexaat gebruikt kan uw arts besluiten dat u extra foliumzuur moet gebruiken. Bij gelijktijdig gebruik van Co-trimoxazol en ciclosporine na niertransplantatie is een tijdelijke achteruitgang van de nierfunctie waargenomen.

Bij gelijktijdig gebruik van Co-trimoxazol en dapson (antibioticum) is er een verhoogd risico op een aandoening van de rode bloedcellen, waardoor minder zuurstof opgenomen wordt.

Bij gelijktijdig gebruik van Co-trimoxazol en clozapine (antipsychoticum) is er een verhoogd risico op een tekort van een bepaald type witte bloedcellen die een rol spelen in de afweer van het lichaam tegen infecties.

Ouderen die gelijktijdig plaspillen (vooral thiaziden) toegediend krijgen, lijken een verhoogd risico te lopen op het ontstaan van afwijkingen in het stollingssysteem.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt. Je arts beslist dan of je wel of niet Co-trimoxazol kunt gebruiken.

Er zijn geen directe aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen wanneer Co-trimoxazol gebruikt wordt in de aanbevolen doseringen tijdens de zwangerschap.

Co-trimoxazol passeert de placenta (moederkoek) en kan de foliumzuurstofwisseling beïnvloeden. Daarom moet het mogelijke voordeel voor de moeder en het mogelijke nadeel voor het kind overwogen worden vóór gebruik van Co-trimoxazol tijdens de zwangerschap. Als u Co-trimoxazol gebruikt tijdens de zwangerschap moet je arts je een dagelijkse dosis van 5 mg foliumzuur voorschrijven

Co-trimoxazol moet met terughoudendheid gebruikt worden tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap vanwege de kans op geelzucht bij het pasgeboren kind.

Co-trimoxazol gaat over in de moedermelk, maar vormt een te verwaarlozen risico voor het kind. Bij borstvoeding moet je Co-trimoxazol uitsluitend gebruiken na overleg met de behandelend arts.

Combinaties van sulfonamiden en trimethoprim, de werkzame stoffen van dit middel, veroorzaakten een verlaging in de hoeveelheid spermacellen bij mannen na een behandeling van 1 maand. Er zijn geen gegevens over mogelijke effecten op de vruchtbaarheid bij vrouwen.

Co-trimoxazol bevat gehydrogeneerde plantaardige olie wat maagklachten of diarree kan veroorzaken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van co-trimoxazol op de rijvaardigheid van de gebruiker. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines moet rekening te worden gehouden met het incidenteel optreden van duizeligheid.

Hoe gebruik je dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals jouw arts je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Dosering

De aanbevolen dosering van Co-trimoxazol is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

Iedere 12 uur 2 tabletten Co-trimoxazol 400/80 mg of één tablet Cotrimoxazol forte 800/160 mg.

Bij ernstige infecties kan anderhalf maal deze dosis worden gegeven.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

Iedere 12 uur 1 tablet Co-trimoxazol 400/80 mg

Co-trimoxazol tabletten zijn niet geschikt voor toepassing bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn er alternatieve producten.

Aangepaste doseringen

Bij volwassenen met nierfunctiestoornissen en patiënten die hemodialyse ondergaan geldt een andere, aangepaste dosering. Bij kinderen met een nierfunctiestoornis zal de arts de dosering bepalen op basis van de nierfunctie van het kind

Bij bepaalde aandoeningen kan de dosering en de duur van de behandeling afwijken van de standaarddosering. Je arts zal een voor jouw situatie geschikte dosering voorschrijven.

Bij de behandeling van pneumocystis jiroveci pneumonie PJP (een bepaalde vorm van longontsteking) is de dosering doorgaans 90-120 mg co-trimoxazol per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3-4 doses, 14 dagen lang.

Om Pneumocystis jiroveci pneumonie PJP te voorkomen wordt in de regel aan volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder 960 mg co-trimoxazol éénmaal per dag op elke dag van de week gegeven. Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt 18 mg cotrimoxazol per kg lichaamsgewicht éénmaal per dag gegeven, welke mag worden verdeeld over twee doses, op elke dag van de week. De totale dagelijkse dosis mag niet meer zijn dan 1920 mg co-trimoxazol.

Bij acute brucellose moet Co-trimoxazol samen met andere antimicrobiële middelen (zoals doxycycline, gentamicine, rifampicine) gegeven worden. Bij volwassenen wordt in de regel tweemaal per dag 960 mg co-trimoxazol gegeven gedurende 6 weken. Bij kinderen wordt in de regel tweemaal per dag circa 30 mg co-trimoxazol per kg lichaamsgewicht gegeven.

Behandelduur

Je arts weet het beste wanneer je met het gebruik van Co-trimoxazol moet stoppen. Normaal gesproken wordt de dosering 14 dagen nadat je met de behandeling bent begonnen, tot de helft verminderd.

Bij acute infecties dient Co-trimoxazol te worden gebruikt tot 2 dagen nadat de klachten en verschijnselen zijn verdwenen, maar je dient Co-trimoxazol minimaal gedurende 5 opeenvolgende dagen te hebben gebruikt.

Als na 7 dagen geen duidelijke verbetering optreedt zal je arts jouw behandeling heroverwegen.

De voorgeschreven kuur dient te worden afgemaakt. Verlaag ook nooit de voorgeschreven dosis zonder overleg met je arts, omdat dan het risico bestaat dat de ziekteverwekkers minder gevoelig worden voor de behandeling.

Je moet jouw arts inlichten indien je met het gebruik van Co-trimoxazol wilt stoppen.

Wijze van innemen

Co-trimoxazol moet bij voorkeur na de maaltijd worden ingenomen om mogelijke maagdarmklachten te verminderen.

Heb je te veel van dit middel gebruikt?

Indien jij of iemand anders een overdosis van Co-trimoxazol heeft genomen, dien je onmiddellijk contact op te nemen met je arts, apotheek of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem het doosje van jouw medicijn mee.

Acute overdosering van Co-trimoxazol is te herkennen aan optredende klachten of verschijnselen zoals misselijkheid, overgeven, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid en/of gezichtsstoornissen. In dat geval dient het gebruik van Cotrimoxazol onmiddellijk te worden gestaakt en dient zo snel mogelijk een ziekenhuis te worden bezocht waar direct medisch kan worden gehandeld.

Ben je vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Indien je per ongeluk een dosis overslaat, neem deze dan alsnog in zodra je eraan denkt en ga vervolgens normaal door.

Als je stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit de behandeling zonder overleg met jouw arts. Bij plotseling stoppen van de behandeling bestaat het risico dat de ziekteverschijnselen weer terugkomen of verergeren.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Je kunt met dit geneesmiddel last krijgen van de volgende bijwerkingen:

Algemene patiëntenpopulatie

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10 gebuikers):

 • Braken.
 • Misselijkheid.
 • Verhoogde bloedspiegels van bepaalde leverenzymen (transaminase).
 • Geneesmiddelenreactie (toxicodermie of dermatitis medicamentosa).
 • Schilferige, rode gegeneraliseerde huiduitslag (exfoliatieve dermatitis).
 • Huiduitslag met vlekken en knobbeltjes (maculopapuleuze huiduitslag).
 • Huiduitslag die grofvlekkig is zoals bij mazelen (morbilliforme huiduitslag).
 • Roodheid van de huid (erytheem).
 • Jeuk (pruritus).
 • Verhoogde bloedureumstikstof- (BUN-) en bloedcreatininespiegels.

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Schimmelinfecties (zoals candidiasis).
 • Toevallen.
 • Ontsteking van de dikke darm.
 • Diarree.
 • Verhoogde bloedspiegels van bilirubine (leverenzymen die vrijkomen bij afbraak van oude rode bloedcellen).
 • Leverontsteking (hepatitis).
 • Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten) (urticaria).
 • Verminderde nierfunctie.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Te weinig witte bloedcellen
 • Te weinig bloedplaatjes.
 • Bloedarmoede, te weinig rode bloedcellen.
 • Ontsteking in de mond en van de tong.
 • Verlaging van het suikergehalte in het bloed.
 • Waanvoorstellingen (hallucinaties).
 • Zenuwproblemen (neuropathie).
 • Galstuwing in de lever, aantasting van de levergalgangen (met o.a. jeuk, geelzucht en vermoeidheid) (cholestasis).
 • Concrementvorming (ontstaan van gruis) in de urinewegen kan optreden. Voldoende vochtinname vermindert het risico hierop.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Ernstige bloedafwijking met veel minder witte bloedcellen waardoor plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond kunnen ontstaan (agranulocytose).
 • Abnormale verlaging van alle typen bloedcellen (pancytopenie).
 • Verhoogde methemoglobinespiegels (methemoglobinemie).
 • Hoest, kortademigheid en longontsteking.
 • Ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylactische shock, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, b.v. keel en tong (angio-oedeem), geneesmiddelkoorts.
 • Hersenvliesontsteking of hersenvliesontstekingsachtige verschijnselen.
 • Problemen met het regelen van spierbewegingen (ataxie).
 • Ontsteking van een deel van het oog (uveïtis).
 • Oorsuizen.
 • Duizeligheid.
 • Ontsteking van het hartspierweefsel (myocarditis) met een allergische oorzaak.
 • Leverversterf (levernecrose).
 • Ernstige plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse of syndroom van Lyell).
 • Ernstige allergische reactie met hoge koorts, met blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (het stevens-johnsonsyndroom).
 • Ernstige allergische reactie met huiduitslag, verhoging van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) en effecten op verschillende delen van het lichaam (DRESS).
 • Puntvormige bloedingen (purpura) en Henoch-Schönlein purpura (ontsteking van de kleine bloedvaten).
 • Aanwezigheid van bepaalde cellen in het bloed die bij een ontstekingsachtige ziekte van de huid en ingewanden (lupus erythematosus) voorkomen (LEfenomeen).
 • Huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme).
 • Verhoogde gevoeligheid voor licht.
 • Allergische ontsteking van de hartspier, vorm van allergische ontsteking van bloedvaten (vasculitis).
 • Afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van urine (rabdomyolyse).
 • Ontsteking van de nieren, met bloed in de urine, koorts en pijn in de zij (interstitiële nefritis).
 • Verhoogde productie van urine (vooral bij patiënten met vochtophoping als gevolg van hartproblemen).

Bijwerkingen met onbekende frequentie:

 • Ontsteking van bloedvaten in het algemeen of in de huid en inwendige organen met vorming van knobbeltjes (polyarteriitis nodosa), in het centraal zenuwstelsel (cerebrale vasculitis), in het netvlies (retinale vasculitis) of in de longen (longvasculitis) Verlaging van het natriumgehalte in het bloed.
 • Ernstige neerslachtigheid (depressie).
 • Hoofdpijn.
 • Acute ontsteking van de alvleesklier.
 • Vanishing bile duct syndroom (met vermindering van het aantal galwegen en afname of onderbreking van de galstroom).
 • Gewrichtspijn en spierpijn.
 • Ontsteking van bloedvaten waarbij uiteindelijk afsterving van weefsel op kan treden (necrotiserende vasculitis).
 • Ontsteking van de kleine bloedvaten van de longen, nieren, keel, neus en oren (granulomatose met polyangiitis; voorheen ziekte van Wegener).
 • Verhoging van het kaliumgehalte in het bloed.
 • Verkleuring van de tong en/of tanden.

HIV-geïnfecteerde patiënten

HIV-geïnfecteerde patiënten krijgen vergelijkbare bijwerkingen als de algemene patiëntenpopulatie, maar de bijwerkingen kunnen vaker voorkomen, zoals hieronder beschreven.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Te weinig witte bloedcellen en/of te weinig bloedplaatjes.
 • Koorts.
 • Verhoging van het kaliumgehalte in het bloed.
 • Gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, en diarree.
 • Huiduitslag met vlekken en knobbeltjes (maculopapuleuze huiduitslag).
 • Verhoogde bloedspiegels van bepaalde leverenzymen (transaminase).

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Verlaging van het natriumgehalte in het bloed en verlaging van het suikergehalte in het bloed.

Bijwerkingen met onbekende frequentie:

 • Verhoogde leverenzymactiviteit

Het melden van bijwerkingen

Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Je kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaar je dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden  op het doosje en de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn sulfamethoxazol en trimethoprim.

Elke Co-trimoxazol  Tablet 400/80 mg bevat 400 mg sulfamethoxazol en 80 mg trimethoprim.

Elke Co-trimoxazol Forte  Tablet 800/160 mg bevat 800 mg sulfamethoxazol en 160 mg trimethoprim.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), gepregelatineerd maïszetmeel, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat (type A), gehydrogeneerde plantaardige olie en magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Co-trimoxazol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Co-trimoxazol 400/80 mg Tabletten zijn witte tot vaalwitte, ronde, biconvexe tabletten met de opdruk “D” en “K” aan beide zijden van de breukstreep op de ene kant, en geen opdruk op de andere kant.

Co-trimoxazol Forte  800/160 mg Tabletten zijn witte tot vaalwitte, ovale, biconvexe tabletten met de opdruk “D” en “L” aan beide zijden van de breukstreep op de ene kant, en geen opdruk op de andere kant.

Co-trimoxazol is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 20, 30, 50, 60, 90 of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

RVG 11685: Co-trimoxazol 400/80 mg Tabletten

RVG 13270: Co-trimoxazol Forte 800/160 mg Tabletten

6 ervaringen voor Co-Trimoxazol

 1. Anoniem

  Dit middel heeft mij van de wal in t schip geholpen, klachten verminderden totaal niet, andere klachten traden heftig op huiduitslag, moeheid Voelde me echt ziek, heb dagen in bed gelegen, troebele urine, rode urine, donkere urine koorts/ verhoging
  – Man, 68

 2. Anoniem

  Beide nieren een nierbekken ontsteking. Dit medicijn eerder gehad bij dezelfde klachten. Het is een echt paardenmiddel, maar. Wat werkt het goed! Enige min punt.. Mijn buik is mega opgezwollen en ik heb hoofdpijn.
  Vrouw, 40 jaar

 3. Anoniem

  Eerste twee dagen van de behandeling waren zwaar echr ziek en suf in bed gelegen, krampen, misselijkheid die verschillende uren aanhield, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen, spierpijn. Na 2 dagen leek het misselijk gevoeld minder te worden en kon ik stilaan ook terug wat meer eten! Krampen, vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen en suf gevoel zijn aangehouden tot na de behandeling, ook al ging eten moeilijk ik heb toch bij elke pil iets proberen eten en veel water gedronken gedurende de dag, het eten’ zorgde dat de pillen minder zwaar vielen vooral na de eerste tweede dagen, kuur heeft tien dagen geduurd!
  Vrouw, 36 jaar

 4. Anoniem

  Ik liep, zonder dat ik echt klachten daarvan had, al met een urineweginfectie. Ik bleef buikklachten en ook rugklachten houden. Eerst een lichte AB kuur gekregen, deze hielp niet waarop de arts mij de Co-Trimoxazol forte 960 mg voor 10 dg voorschreef. Dit is één paardenmiddel.. sowieso betreft bijwerkingen! Dag 1 t/m 3 weinig bijwerkingen. Was wat vermoeider en af en toe minder gefocust. Dag 3 kreeg ik last van hoofdpijnen.. de hele dag door. Ook metaalsmaak, droge mond en niet kunnen slapen ’s nachts. Had ook niet het idee dat de kuur aansloeg aangezien ik nog steeds last had van buikkramp en mijn in onderrug. Naast de 2 liter water per dag en het vele plassen daardoor reinigde ik wel mijn nieren steeds. Pijn bij t plassen heb ik nooit gehad dus daar merkte ik niks van. Dag 4 t/m 7 beetje sloom, lamlendig gevoel.. alsof de kracht weg is.. alle energie die je normaal hebt is er niet. Hoofdpijnen blijven aan tevens nacht zweten en verminderde eetlust. Pijn in rug en buik nog niet weg! Op dag 8 kreeg ik een zware migraineaanval erbij en moest mede daardoor en door de verminderd energie in mijn lichaam eerder naar huis van mijn werk. Slapen, slapen, slapen.. Dag 9 stond ik ook weer met migraine op.. gelukkig bij de 3e tablet voor mijn migraine zakte het weg. Maar..ik zat wel onder de uitslag op bovenarmen en op mijn borst. Dit breidde zich in de loop van de dag meer en meer uit..nu zit mijn hele lichaam onder! Het begint iets te jeuken..maar probeer zo min mogelijk te krabben. De huisarts wel op de hoogte gesteld en daarvan een notitie gemaakt. Ze zei me eventueel de kuur af te breken, maar omdat ik morgenochtend de laatste moet innemen en ik sinds dag 8 lichte verbetering rond mijn klachten vd infectie merk ga ik toch de kuur afmaken. Morgen de laatste en hoop dat ik de aankomende nacht door kom. Ook nu weer eerder thuis van mijn werk om mijn energie te sparen. Gelukkig is het vrijdag!
  Vrouw, 39 jaar

 5. Anoniem

  Nadat ik verschillende medicijnen tegen blaasontsteking had voorgeschreven gekregen, waar ik niet tegen kon ( braken ), was CO-TRIMOXAZOL 960 PCH voor mij DE oplossing: geen bijwerkingen en al na 2 dagen geen klachten meer. Voor mijn vakantie vraag ik altijd een kuurtje mee; je kunt nooit weten!!
  Vrouw, 81 jaar

 6. Anoniem

  Door gestuurd naar specialist door huisarts. Deze heeft dit middel voor gestreden 2x960mg. Icm 4000mg paracetamol. Ernstige keelontsteking en stoken keelamandelen. Binnen 48 uur resultaat. Is door kno-arts vast gesteld. Nu al 7 dagen aan de kuur bezig en moet er nog 7. Maar nergens problemen mee. Dus goed werkend probleemloos middel. (Vond andere reacties zo negatief dat ik toch maar ff heb gereageerd).
  Man, 35 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.