Cardura

 64,20

Categorie: Tag:

Doxazosine behoort tot een groep geneesmiddelen (de zogenaamde sympaticolytica), die gebruikt worden bij bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk en goedaardige prostaatvergroting.

Let op: Wil je Cardura kopen zonder recept? Cardura is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Extra informatie

Merk

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cardura XL 4, tabletten met gereguleerde afgifte 4 mg Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte 8 mg Doxazosine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
 • -  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • -  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • -  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • -  Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Inhoud van deze bijsluiter
  1. Wat is Cardura XL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
  2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
  3. Hoe gebruikt u dit middel?
  4. Mogelijke bijwerkingen
  5. Hoe bewaart u dit middel?
  6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Cardura XL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Doxazosine behoort tot een groep geneesmiddelen (de zogenaamde sympaticolytica), die gebruikt worden bij bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk en goedaardige prostaatvergroting. Behalve de bloeddrukverlagende werking heeft doxazosine ook een gunstig effect op cholesterol en andere bloedvetten. Cardura XL kan bij de volgende aandoeningen worden toegepast:
 • -  Verhoogde bloeddruk: Cardura XL verlaagt, indien nauwkeurig volgens voorschriftingenomen, de bloeddruk doordat het bepaalde bloedvaten verwijdt. De weerstand die het bloed in die bloedvaten ondervindt wordt hierdoor verminderd. Verhoogde bloeddruk gaat echter lang niet altijd gepaard met klachten. Of deze behandeling bij u aanslaat, is daarom alleen met behulp van een bloeddrukmeter te bepalen.
 • -  Goedaardige prostaatvergroting: Cardura XL wordt ook toegepast bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting, in afwachting van een operatie. U kunt merken dat Cardura XL werkt door het sterker worden van de straal bij het plassen en door het beter kunnen leegplassen van de blaas.Andere ziekten, zoals prostaatkanker, kunnen dezelfde symptomen geven als goedaardige prostaatvergroting. Om deze ziekten uit te sluiten, kan uw arts testen uitvoeren voordat begonnen wordt met de behandeling met Cardura XL.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor doxazosine, andere quinazolinen (zoals prazosine en terazosine) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Indien u niet zeker bent of dit op u van toepassing is, raadpleeg dan uw apotheker of arts.
NLD 18J20
pagina 1 van 8
Bijsluiter NLD 18J20
 • -  U heeft eerder last gehad van een bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • -  U heeft ooit eens last gehad van een verstopping in het maagdarmkanaal of van de slokdarm of indien u een vernauwing hebt of heeft gehad in het maagdarmkanaal.
 • -  U wordt voor prostaatvergroting behandeld en heeft tegelijkertijd een ernstige of chronische ontsteking aan de urinewegen of blaasstenen.
 • -  U heeft verlaagde bloeddruk.Als u een overactieve blaas heeft, moeite heeft met plassen of verergerend nierfalen heeft, mag u Cardura XL niet alleen gebruiken. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
 • -  Vooral aan het begin van de behandeling kan duizeligheid optreden. Vermijd in het begin van debehandeling situaties waarbij duizeligheid of zwakte tot ongelukken zou kunnen leiden. Te denken valt hierbij aan het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. U kunt het optreden van duizeligheid vermijden door rustig (dus niet te snel) vanuit een liggende of zittende houding overeind te komen. Treedt toch duizeligheid op dan kunt u even gaan zitten tot u zich weer beter voelt.
 • -  Indien u aan een ernstige vorm van hartziekte lijdt, met pijn op de borst (angineuze pijnen), kan een te snelle of te grote daling van de bloeddruk deze klachten verergeren. Ook bij bepaalde acute hartproblemen moet de arts u extra controleren, voordat hij Cardura XL kan voorschrijven.
 • -  Als u een leverziekte heeft.
 • -  Als u gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bijerectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura XL) gebruikt, kan dit leiden tot verschijnselen van lage bloeddruk.
 • -  Als u een staaroperatie ondergaat, informeer uw oogarts dan vóór de operatie dat u doxazosinegebruikt of heeft gebruikt. Dit is omdat doxazosine bij deze operatie complicaties kan veroorzaken, die kunnen worden beheerst als uw specialist daar van te voren op is voorbereid.
 • -  Aanhoudende, pijnlijke erecties kunnen zeer zelden voorkomen. Als dit gebeurt, moet u directcontact opnemen met uw arts. Bespreek dit met uw arts en zorg er voor dat hij goed op de hoogte is van uw gezondheidstoestand en van de medicijnen die u gebruikt. Dit is extra van belang als u een nieuwe arts raadpleegt; ga er niet van uit dat hij wel op de hoogte zal zijn. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Cardura XL wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen of jongeren tot 18 jaar, omdat de veiligheid en werkzaamheid nog niet zijn vastgesteld. Goedaardige prostaatvergroting is niet relevant voor kinderen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Cardura XL nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Neem contact op met uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Deze geneesmiddelen kunnen het effect van Cardura XL veranderen.
- Als u gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura XL) gebruikt. Sommige patiënten die worden behandeld met alfablokkers voor een hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen last krijgen van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd ervaren. Dit kan worden veroorzaakt door een lage bloeddruk tijdens het zitten of bij het te snel opstaan. Bepaalde patiënten ervaren deze symptomen bij een gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie en alfablokkers. Om de kans op het optreden van deze symptomen zoveel mogelijk te
pagina 2 van 8
Bijsluiter NLD 18J20
beperken, moet u op een regelmatige dagelijkse dosering van uw alfablokker zijn ingesteld voordat u start met het gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie.
 • -  Als u reeds met andere bloeddrukverlagende middelen wordt behandeld.
 • -  Geneesmiddelen voor de behandeling van bacteriële infecties of schimmelinfecties, zoalsclaritromycine, itraconazol, ketoconazol, telitromycine, voriconazol.
 • -  Geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van hiv, zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir,saquinavir.
 • -  Nefazodon, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.Waarop moet u letten met eten? Cardura XL kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u Cardura XL inneemt voor verhoogde bloeddruk: Toepassing van Cardura XL tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Cardura XL mag alleen tijdens de zwangerschap worden ingenomen als uw arts beslist dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s. Kleine hoeveelheden van doxazosine, het actief bestanddeel van Cardura XL, kunnen in de moedermelk overgaan. Daarom dient u Cardura XL niet te gebruiken als u borstvoeding geeft tenzij uw arts u anders adviseert. Als Cardura XL wordt ingenomen voor goedaardige prostaatvergroting: In dit geval is deze rubriek niet van toepassing. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Duizeligheid is een bijwerking van Cardura XL. Als u daar last van heeft, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om een (motor)voertuig te besturen of machines te bedienen. Vooral in het begin van de behandeling moet u hiermee rekening houden. Cardura XL bevat natrium Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.
3. Hoe gebruikt u dit middel? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De tabletten moeten geheel en zonder kauwen worden doorgeslikt, met behulp van voldoende water. Eventueel kunnen de tabletten tijdens de maaltijd worden ingenomen. De tabletten mogen niet worden gedeeld of fijngemaakt. Maakt u zich geen zorgen als u een tabletvormige huls in uw ontlasting aantreft. Uw geneesmiddel bevindt zich in een niet te absorberen omhulsel dat speciaal is ontwikkeld om het geneesmiddel langzaam af te geven ("gereguleerde afgifte"), waarna het wordt opgenomen in het lichaam. De lege huls wordt daarna uit het lichaam verwijderd. Dosering/kuurduur De dosis (dat is de hoeveelheid) Cardura XL die u nodig heeft, wordt door uw arts vastgesteld. In
pagina 3 van 8
Bijsluiter NLD 18J20
de meeste gevallen bedraagt de dosis eenmaal 4 mg per dag. In sommige gevallen kan deze dosis worden verhoogd tot een maximum van eenmaal 8 mg per dag. In geval u bemerkt dat Cardura XL te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In principe wordt Cardura XL voor onbepaalde tijd voorgeschreven. Mocht u de behandeling willen stoppen, neem dan eerst contact met uw huisarts op. Hoe vaak in te nemen? Cardura XL tabletten behoeven altijd slechts eenmaal per dag te worden ingenomen. Het beste kunt u hiervoor een vast tijdstip van de dag kiezen en het innemen van de tabletten koppelen aan iets dat u nooit overslaat; bijvoorbeeld: tanden poetsen of de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat u dit zo regelt dat u de tabletten nooit vergeet, omdat anders de werking niet goed tot stand komt. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u te veel Cardura XL heeft ingenomen, neem dan altijd contact op met uw arts of apotheker. Zo mogelijk kan de betrokkene ook naar de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis worden vervoerd. Wat u zelf kunt doen bij ernstige duizeligheid of flauwvallen is de betrokkene plat neerleggen met de benen omhoog (gebruik hiervoor bijvoorbeeld een paar kussens). Een gevolg van overdosering kan zijn: ernstige verlaagde bloeddruk. De verschijnselen bij overdosering kunnen zijn: hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, buikpijn, hartkloppingen en duizeligheid. Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Wanneer u een tablet vergeten bent, sla deze dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke innametijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het gebruik van dit middel Wanneer u de behandeling stopt, zal uw bloeddruk weer stijgen. Stop nooit met de behandeling zonder dit te overleggen met uw arts. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het maakt hierbij niet uit of u behandeld wordt voor te hoge bloeddruk of prostaatklachten. Bijwerkingen komen voor in de volgende frequenties: Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers); Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers); Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers); Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) of Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Systeem/orgaanklasse
Frequentie
Bijwerkingen
Infecties en parasitaire aandoeningen
Vaak
Luchtweginfectie, urineweginfectie
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden
Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes)
pagina 4 van 8
Bijsluiter NLD 18J20
gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
Immuunsysteemaandoeningen
Soms
Allergische geneesmiddelreactie
page5image4023738720
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Soms
Gebrek aan eetlust (anorexie), jicht, verhoogde eetlust
page5image4023755792
Psychische stoornissen
Soms
Angst, (ernstige) neerslachtigheid (depressie), slapeloosheid
page5image4023773744
Zeer zelden
page5image4023775408
Opwinding, zenuwachtigheid
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak
page5image4023793312
Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid
Soms
Beroerte veroorzaakt door een herseninfarct of hersenbloeding (cerebrovasculair accident, CVA), verminderd gevoel bij aanraking (hypo-esthesie), plotseling bewustzijnsverlies, flauwvallen (syncope), onvrijwillig beven (tremor)
page5image4023822176
Zeer zelden
Houdingsafhankelijke duizeligheid, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
page5image3981288064
Oogaandoeningen
page5image3981293936
Zeer zelden
page5image3981293088
Wazig zien
Niet bekend
Floppy-iris-syndroom tijdens een operatie (een complicatie die kan ontstaan bij een staaroperatie)
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
page5image3981322448
Vaak
Duizeligheid
Soms
Oorsuizen (tinnitus)
Hartaandoeningen
page5image3981346768
Vaak
Hartkloppingen, versnelde hartslag (tachycardie)
Soms
Beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hartinfarct
Zeer zelden
Vertraagde hartslag (bradycardie), stoornis in het hartritme (aritmie)
Bloedvataandoeningen
Vaak
Verlaagde bloeddruk (hypotensie), bloeddrukdaling door snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms met duizeligheid
pagina 5 van 8
Bijsluiter NLD 18J20
(orthostatische hypotensie)
Zeer zelden
blozen
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak
Ontsteking van de luchtwegen met hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis), hoesten, kortademigheid (dyspneu), ontsteking van het neusslijmvlies, een verstopte neus, niezen en snot (rinitis)
Soms
Bloedneus
Zeer zelden
Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
Maagdarmstelselaandoeningen
page6image4024862112
Vaak
Pijn in de onderbuik, vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en/of zuurbranden (dyspepsie), droge mond, misselijkheid
Soms
Verstopping, diarree, winderigheid, braken, ontsteking van de maag en de dunne darm (gastroenteritis)
page6image4024884384
Zelden
Afsluiting van het maag- darmkanaal
page6image4024892800
Lever- en galaandoeningen
page6image4024903168
Soms
page6image4024906512
Abnormale leverwaarden
Zeer zelden
Galstuwing, leverontsteking (hepatitis), geelzucht
page6image4024926672
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak
Jeuk (pruritus)
Soms
Huiduitslag
Zeer zelden
Kaalheid, bloeduitstorting, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten)
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak
Rugpijn, spierpijn (myalgie)
Soms
Gewrichtspijn (artralgie)
Zeer zelden
Spierkrampen, spierzwakte
Nier- en urinewegaandoeningen
Vaak
Blaasontsteking, niet kunnen ophouden van urine (incontinentie)
Soms
Pijn bij het plassen (dysurie), aanwezigheid van bloed in de urine, vaak moeten plassen
Zeer zelden
Problemen bij het plassen (mictiestoornis), nachtelijk plassen, vermeerderde
pagina 6 van 8
Bijsluiter NLD 18J20
uitscheiding van urine, toename in de urinevorming
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Soms
Impotentie
Zeer zelden
Borstvorming bij mannen. Aanhoudende, pijnlijke erectie van de penis. Zoek onmiddellijk medische hulp.
page7image4024773728
Niet bekend
Stoornis in de zaadlozing waarbij de zaadcellen in de blaas terechtkomen
page7image4024808352
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak
zich krachteloos of slap voelen (asthenie), pijn op de borst, griepachtige verschijnselen, vochtophoping in de ledematen
page7image4024789408
Soms
Pijn, vochtophoping in het gezicht
page7image4025070368
Zeer zelden
Vermoeidheid algemeen onwel, ziek voelen (malaise)
page7image4025077328
Onderzoeken
page7image4025084848
Soms
Gewichtstoename
page7image4025095712 page7image4025093664
Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. Hoe bewaart u dit middel? Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof in dit middel is doxazosinemesilaat. Elk Cardura XL 4 tablet met gereguleerde afgifte van 4 mg bevat 4,85 mg doxazosinemesilaat overeenkomend met 4 mg doxazosine.
pagina 7 van 8
Bijsluiter NLD 18J20
Elk Cardura XL 8 tablet met gereguleerde afgifte van 8 mg bevat 9,70 mg doxazosinemesilaat overeenkomend met 8 mg doxazosine. - De andere stoffen in dit middel zijn polyethyleenoxide, natriumchloride, hydroxypropylmethylcellulose, rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat, celluloseacetaat, macrogol, titaandioxide (E171). Bedrukking: schellakglazuur, propyleenglycol (E1520) en zwart ijzeroxide (E172). Hoe ziet Cardura XL er uit en hoeveel zit er in een verpakking? Cardura XL 4, tabletten met gereguleerde afgifte à 4 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking CXL-4. Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte à 8 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking CXL-8. Cardura XL 4 en Cardura XL 8 zijn er in verpakkingen van 30 en 50 tabletten in doordrukstrips van 10 tabletten en in een fles met kindveilige sluiting van 30 of 100 tabletten. Niet alle verpakkingsvormen en/of verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Fabrikanten R-Pharm Germany GmbH Heinrich-Mack-Str. 35 89257 Illertissen Duitsland of Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg Mooswaldallee 1 79090 Freiburg Duitsland Dit middel is in het register ingeschreven onder RVG nummer 22688 (Cardura XL 4) en RVG nummer 22689 (Cardura XL 8). Voor vragen over dit geneesmiddel, belt u met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636). Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2018. Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl). NLD 18J20
page8image4025952192
pagina 8 van 8

Beschrijving

Over Cardura

Doxazosine behoort tot een groep geneesmiddelen (de zogenaamde sympaticolytica), die gebruikt worden bij bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk en goedaardige prostaatvergroting. Behalve de bloeddrukverlagende werking heeft doxazosine ook een gunstig effect op cholesterol en andere bloedvetten.

Cardura kan bij de volgende aandoeningen worden toegepast:

 • Verhoogde bloeddruk: Cardura  verlaagt, indien nauwkeurig volgens voorschrift ingenomen, de bloeddruk doordat het bepaalde bloedvaten verwijdt. De weerstand die het bloed in die bloedvaten ondervindt, wordt hierdoor verminderd. Verhoogde bloeddruk gaat echter lang niet altijd gepaard met klachten. Of deze behandeling bij je aanslaat, is daarom alleen met behulp van een bloeddrukmeter te bepalen.
 • Goedaardige prostaatvergroting: Cardura wordt ook toegepast bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting, in afwachting van een operatie. Je kunt merken dat Cardura werkt door het sterker worden van de straal bij het plassen en door het beter kunnen leegplassen van de blaas.

Andere ziekten, zoals prostaatkanker, kunnen dezelfde symptomen geven als goedaardige prostaatvergroting. Om deze ziekten uit te sluiten, kan je arts testen uitvoeren voordat begonnen wordt met de behandeling met Cardura.

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken?  
–    Je bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kun je vinden in rubriek 6.
–    Je bent overgevoelig voor een van de stoffen uit de groep van geneesmiddelen waartoe ook doxazosine behoort, namelijk de quinazolinen (zoals prazosine en terazosine). Indien je niet zeker bent of dit op jou van toepassing is, raadpleeg dan je apotheker of arts.
–    Je hebt eerder last gehad van een bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
–    Je hebt ooit eens last gehad van een verstopping in het maagdarmkanaal of van de slokdarm of indien je een vernauwing hebt of hebt gehad in het maagdarmkanaal.
–    Je wordt voor prostaatvergroting behandeld en hebt tegelijkertijd een ernstige of chronische ontsteking aan de urinewegen of blaasstenen.
–    Je geeft borstvoeding (zie ‘Zwangerschap en borstvoeding’).
–    Je hebt verlaagde bloeddruk.

Als je een overactieve blaas hebt, moeite hebt met plassen of verergerend nierfalen hebt, mag je Cardura niet alleen gebruiken.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met Cardura? 
Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit middel gebruikt.
–    Vooral aan het begin van de behandeling kan duizeligheid optreden. Vermijd in het begin van de behandeling situaties waarbij duizeligheid of zwakte tot ongelukken zou kunnen leiden. Te denken valt hierbij aan het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. Je kunt het optreden van duizeligheid vermijden door rustig (dus niet te snel) vanuit een liggende of zittende houding overeind te komen. Treedt toch duizeligheid op dan kun je even gaan zitten tot je je weer beter voelt.
–    Indien je aan een ernstige vorm van hartziekte lijdt, met pijn op de borst (angineuze pijnen), kan een te snelle of te grote daling van de bloeddruk deze klachten verergeren. Ook bij bepaalde acute hartproblemen moet de arts je extra controleren, voordat hij Cardura kan voorschrijven.
–    Als je een leverziekte hebt.
–    Als je gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura ) gebruikt, kan dit leiden tot verschijnselen van lage bloeddruk.
–    Als je een staaroperatie ondergaat, informeer je oogarts dan vóór de operatie dat je doxazosine gebruikt of hebt gebruikt. Dit is omdat doxazosine bij deze operatie complicaties kan veroorzaken, die kunnen worden beheerst als je specialist daar van te voren op is voorbereid.
–    Aanhoudende, pijnlijke erecties kunnen zeer zelden voorkomen. Als dit gebeurt, moet je direct contact opnemen met je arts.

Bespreek dit met je arts en zorg er voor dat hij goed op de hoogte is van je gezondheidstoestand en van de medicijnen die je gebruikt. Dit is extra van belang als je een nieuwe arts raadpleegt; ga er niet van uit dat hij wel op de hoogte zal zijn.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Cardura wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen of jongeren tot 18 jaar, omdat de veiligheid en werkzaamheid nog niet zijn vastgesteld. Goedaardige prostaatvergroting is niet relevant voor kinderen.

Gebruik je nog andere geneesmiddelen? 
Gebruik je naast Cardura nog andere geneesmiddelen, heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan je arts of apotheker.

Neem contact op met je arts of apotheker als je een van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Deze geneesmiddelen kunnen het effect van Cardura veranderen.
–    Als je gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura) gebruikt. Sommige patiënten die worden behandeld met alfablokkers voor een hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen last krijgen van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd ervaren. Dit kan worden veroorzaakt door een lage bloeddruk tijdens het zitten of bij het te snel opstaan. Bepaalde patiënten ervaren deze symptomen bij een gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie en alfablokkers. Om de kans op het optreden van deze symptomen zoveel mogelijk te beperken, moet je op een regelmatige dagelijkse dosering van je alfablokker zijn ingesteld voordat je start met het gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie.
–    Als je reeds met andere bloeddrukverlagende middelen wordt behandeld.
–    Als je geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties of schimmelinfecties, zoals claritromycine, itraconazol, ketoconazol, telitromycine, voriconazol.
–    Als je geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van hiv, zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.
–    Als je Nefazodon gebruikt, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Waarop moet je letten met eten? 
Cardura  kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding 
Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Als je Cardura inneemt voor verhoogde bloeddruk: 
Toepassing van Cardura tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Cardura mag alleen tijdens de zwangerschap worden ingenomen als je arts beslist dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.

De veiligheid van Cardura tijdens het geven van borstvoeding is niet vastgesteld en daarom mag je geen Cardura  gebruiken wanneer je borstvoeding geeft.

Als Cardura  wordt ingenomen voor goedaardige prostaatvergroting:
In dit geval is deze rubriek niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Duizeligheid is een bijwerking van Cardura . Als je daar last van hebt, kan dit van invloed zijn op je vermogen om een (motor)voertuig te besturen of machines te bedienen. Vooral in het begin van de behandeling moet u hiermee rekening houden.

Hoe gebruik je Cardura?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts je dat hebt verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

De tabletten moeten geheel en zonder kauwen worden doorgeslikt, met behulp van voldoende water. Eventueel kunnen de tabletten tijdens de maaltijd worden ingenomen. De tabletten mogen niet worden gedeeld of fijngemaakt.

Maakt u zich geen zorgen als u een tabletvormige huls in uw ontlasting aantreft. Uw geneesmiddel bevindt zich in een niet te absorberen omhulsel dat speciaal is ontwikkeld om het geneesmiddel langzaam af te geven (“gereguleerde afgifte”), waarna het wordt opgenomen in het lichaam. De lege huls wordt daarna uit het lichaam verwijderd.

Dosering/kuurduur 
De dosis (dat is de hoeveelheid) Cardura die je nodig hebt, wordt door jouw arts vastgesteld. In de meeste gevallen bedraagt de dosis eenmaal 4 mg per dag. In sommige gevallen kan deze dosis worden verhoogd tot een maximum van eenmaal 8 mg per dag. In geval je bemerkt dat Cardura  te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan jouw arts of apotheker. In principe wordt Cardura  voor onbepaalde tijd voorgeschreven. Mocht je de behandeling willen stoppen, neem dan eerst contact met je huisarts op.

Hoe vaak in te nemen? 
Cardura-tabletten behoeven altijd slechts eenmaal per dag te worden ingenomen. Het beste kun je hiervoor een vast tijdstip van de dag kiezen en het innemen van de tabletten koppelen aan iets dat je nooit overslaat; bijvoorbeeld: tanden poetsen of de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat je dit zo regelt dat je de tabletten nooit vergeet, omdat anders de werking niet goed tot stand komt.

Heb je te veel van dit middel gebruikt?  
Wanneer je te veel Cardurahebt ingenomen, neem dan altijd contact op met je arts of apotheker. Zo mogelijk kan de betrokkene ook naar de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis worden vervoerd. Wat je zelf kunt doen bij ernstige duizeligheid of flauwvallen, is de betrokkene plat neerleggen met de benen omhoog (gebruik hiervoor bijvoorbeeld een paar kussens). Een gevolg van overdosering kan zijn: ernstige verlaagde bloeddruk. De verschijnselen bij overdosering kunnen zijn: hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, buikpijn, hartkloppingen en duizeligheid.

Ben je vergeten dit middel te gebruiken? 
Wanneer je een tablet vergeten bent, sla deze dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke innametijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als je stopt met het gebruik van dit middel 
Wanneer je de behandeling stopt, zal je bloeddruk weer stijgen. Stop nooit met de behandeling zonder dit te overleggen met je arts.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen Cardura

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het maakt hierbij niet uit of je behandeld wordt voor te hoge bloeddruk of prostaatklachten.

Bijwerkingen komen voor in de volgende frequenties: Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers); Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers); Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers); Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) of Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse Infecties en parasitaire aandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Luchtweginfectie, urineweginfectie

Systeem/orgaanklasse Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging
(trombocytopenie)

Systeem/orgaanklasse Immuunsysteemaandoeningen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Allergische geneesmiddelreactie

Systeem/orgaanklasse Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Gebrek aan eetlust (anorexie), jicht, verhoogde eetlust

Systeem/orgaanklasse Psychische stoornissen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Angst, (ernstige)  neerslachtigheid (depressie), slapeloosheid
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Opwinding, zenuwachtigheid

Systeem/orgaanklasse Zenuwstelselaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid
Frequentie Soms
Bijwerkingen Beroerte veroorzaakt door een herseninfarct of hersenbloeding (cerebrovasculair accident, CVA), verminderd gevoel bij aanraking (hypo-esthesie), plotseling bewustzijnsverlies, flauwvallen (syncope), onvrijwillig beven (tremor)
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Houdingsafhankelijke duizeligheid, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)

Systeem/orgaanklasse Oogaandoeningen
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Wazig zien
Frequentie Niet bekend
Bijwerkingen Floppy-iris-syndroom tijdens een operatie (een complicatie die kan ontstaan bij een staaroperatie)

Systeem/orgaanklasse Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Duizeligheid
Frequentie Soms
Bijwerkingen Oorsuizen (tinnitus)

Systeem/orgaanklasse Hartaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Hartkloppingen, versnelde hartslag (tachycardie)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hartinfarct
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Vertraagde hartslag (bradycardie), stoornis in het hartritme (aritmie)

Systeem/orgaanklasse Bloedvataandoeningen
Frequentie Vaak
Verlaagde bloeddruk (hypotensie), bloeddrukdaling door snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen blozen

Systeem/orgaanklasse Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Ontsteking van de luchtwegen met hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis), hoesten, kortademigheid (dyspneu), ontsteking van het neusslijmvlies, een verstopte neus, niezen en snot (rinitis)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Bloedneus
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)

Systeem/orgaanklasse Maagdarmstelselaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Pijn in de onderbuik, vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en/of zuurbranden (dyspepsie), droge mond, misselijkheid
Frequentie Soms
Bijwerkingen Verstopping, diarree, winderigheid, braken, ontsteking van de maag en de dunne darm  (gastroenteritis)
Frequentie Zelden
Bijwerkingen Afsluiting van het maagdarmkanaal

Systeem/orgaanklasse Lever- en galaandoeningen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Abnormale leverwaarden
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Galstuwing, leverontsteking (hepatitis), geelzucht

Systeem/orgaanklasse Huid- en onderhuidaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Jeuk (pruritus)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Huiduitslag
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Kaalheid, bloeduitstorting, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten)

Systeem/orgaanklasse Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Rugpijn, spierpijn (myalgie)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Gewrichtspijn (artralgie)
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Spierkrampen, spierzwakte

Systeem/orgaanklasse Nier- en urinewegaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Blaasontsteking, niet kunnen ophouden van urine (incontinentie)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Pijn bij het plassen (dysurie), aanwezigheid van bloed in de urine, vaak moeten plassen
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Problemen bij het plassen (mictiestoornis), nachtelijk plassen, vermeerderde uitscheiding van urine, toename in de urinevorming

Systeem/orgaanklasse Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Impotentie
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Borstvorming bij mannen. Aanhoudende, pijnlijke erectie van de penis. Zoek onmiddellijk medische hulp.
Frequentie Niet bekend
Stoornis in de zaadlozing waarbij de zaadcellen in de blaas terechtkomen

Systeem/orgaanklasse Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen zich krachteloos of slap voelen (asthenie), pijn op de borst, griepachtige verschijnselen, vochtophoping in de ledematen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Pijn, vochtophoping in het gezicht
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Vermoeidheid algemeen onwel, ziek voelen (malaise)

Systeem/orgaanklasse  Onderzoeken
Frequentie Soms
Bijwerkingen Gewichtstoename

Hoe bewaar je dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 30°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

–    De werkzame stof in dit middel is doxazosinemesilaat overeenkomend met resp. 4 mg en 8 mg doxazosine.
–    De andere stoffen in dit middel zijn polyethyleenoxide, natriumchloride, hydroxypropylmethylcellulose, rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat, celluloseacetaat, macrogol, titaandioxide (E171). Bedrukking: schellakglazuur, propyleenglycol (E1520) en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Cardura  er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Cardura 4, tabletten met gereguleerde afgifte à 4 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten,  met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking C-4.
Cardura 8, tabletten met gereguleerde afgifte à 8 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking C-8.

Cardura 4 en Cardura 8 zijn er in verpakkingen van 30 en 50 tabletten in doordrukstrips van 10 tabletten en in een fles met kindveilige sluiting van 30 of 100 tabletten.

Niet alle verpakkingsvormen en/of verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

Fabrikant 
R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35
89257 Illertissen
Duitsland

7 ervaringen voor Cardura

 1. Anoniem

  Nadat ik voor een operatie afgekeurd was door extreem hoge bloeddruk, heeft de cardioloog mij doxazosine voorgeschreven ipv bisoprolol. De verlaging van de bloeddruk gaat prima, mijn onderdruk is gemiddeld 20 lager ( nu 80). Bijkomend voordeel is wel dat door het bloedvatverwijdende effect doxazosine helpt bij een, door peyronie veroorzaakte, verminderde erectie. Hierdoor hoef ik geen sildenafil meer te kopen.
  Man, 63 jaar

 2. Anoniem

  vanwege hoge bloeddruk en veel bijwerkengen van verschillende medicijnen, door de jaren heen, moest ik tijdelijk een 4 tal weken dit gebruiken. Bedoeling om dan een zouttest te doen. Deze test zou iets kunnen zeggen over een hormoon produktie van de bijnier. Dit hormoon stuurt oa de bloeddruk. Ik voel mij elke dag slechter, maar ondanks dat ik een volhouder ben, stop ik er vandaag mee. Het is niet meer vol te houden zo slecht dat ik mij nu voel. Het gevolg is wel, dat de afgesproken test niet meer zal plaatsvinden. Het ziekhuis zal nu geinformeert worden. Gesprek met internist zal volgen.
  Man, 59 jaar

 3. Anoniem

  Erg veel last van tintelingen in de uiteinden vd vingers. Zo, dat ik met beide handen iets vast moest pakken, omdat ook het gevoel in de vingers nihil was. Dit is , na de afbouw sterk verbeterd! De bijwerkingen zijn met name het afgelopen voorjaar ernstiger geworden! Na de afbouw vd doxazosine is het dove gevoel en de tintelingen in de vingers sterk verbeterd! De bloeddruk (onderdruk) is weer iets toegenomen. We wachten het even af…..
  Vrouw, 60 jaar

 4. Anoniem

  Ik heb een erfelijke vorm van ernstige Hypertensie. Naast het gebruik van Raziles, Inspra en chloortalidon (welke eigenlijk steeds minder effect hadden op mijn bloeddruk) en een Renale dernervatie van de nier aterieeen verder, heb ik sinds kort ook doxazosine voorgeschreven gekregen. De eerste twee dagen na gebruik was ik erg moe, veel hoofdpijn en last van verkrampte spieren en een verhoogde hartslag. Nu de derde dag, is mijn bloeddruk behoorlijk gedaald, waardoor ik last hebvanduizelingen bij opstaan en snelle bewegingen. Maar het doel, mijn bloeddruk omlaag krijgen is gelukt. Nog 5,5 week voor de eerste evaluatie.
  Man, 50 jaar

 5. Anoniem

  Soms een warm gevoel verder prima werkzaam. Heb dit geneesmiddel al eerder gehad maar de specialist dacht dat cyress 10 beter zou werken. nee dus en weer als een gek terug op de doxazosine.
  Man, 53 jaar

 6. Anoniem

  Heb 14 jaar cardura xl geslikt i.c. met metoprolol en candesartan. I.v.m. preferentiebeleid doxazozine gekregen. Resultaat: vervelende bijwerkingen en een stijgende bloeddruk. Ik wil de cardura terug maar combinatie huisarts/apotheek en zorgverzekeraar doen moeilijk over vergoeding en verwijzen naar elkaar. Toch te gek dat mijn gezondheid daar de dupe van is.
  Vrouw, 64 jaar

 7. Anoniem

  Medicijn wordt gebruike voor het sterker maken van de aderen/slagaderen doordat ik een aortadisectie heb gehad in 1998 Al die tijd gebruikte ik CaduraXL4 De zorgverzekeraar heeft in al hun wijsheid besloten om een goedkoper middel te verstrekken, waar ik zeer niet goed op zal reageren. Destijds ben ik drie weken langere in het ziekenhuis behandeld/ onderzocht om een effectief medicijnpakket samen te stellen. Nu wordt er een streep gehaald door dit onderzoek. Ik moet nu ong € 40,00 per doosje betalen. Ervaring met het nieuwe medicijn volgt nog.
  Man, 67 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.