Cardura

 64,20

Categorie: Tag:

Doxazosine behoort tot een groep geneesmiddelen (de zogenaamde sympaticolytica), die gebruikt worden bij bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk en goedaardige prostaatvergroting.

Let op: Wil je Cardura kopen zonder recept? Cardura is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Jouw apotheek

Beschrijving

Over Cardura

Doxazosine behoort tot een groep geneesmiddelen (de zogenaamde sympaticolytica), die gebruikt worden bij bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk en goedaardige prostaatvergroting. Behalve de bloeddrukverlagende werking heeft doxazosine ook een gunstig effect op cholesterol en andere bloedvetten.

Cardura kan bij de volgende aandoeningen worden toegepast:

  • Verhoogde bloeddruk: Cardura  verlaagt, indien nauwkeurig volgens voorschrift ingenomen, de bloeddruk doordat het bepaalde bloedvaten verwijdt. De weerstand die het bloed in die bloedvaten ondervindt, wordt hierdoor verminderd. Verhoogde bloeddruk gaat echter lang niet altijd gepaard met klachten. Of deze behandeling bij je aanslaat, is daarom alleen met behulp van een bloeddrukmeter te bepalen.
  • Goedaardige prostaatvergroting: Cardura wordt ook toegepast bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting, in afwachting van een operatie. Je kunt merken dat Cardura werkt door het sterker worden van de straal bij het plassen en door het beter kunnen leegplassen van de blaas.

Andere ziekten, zoals prostaatkanker, kunnen dezelfde symptomen geven als goedaardige prostaatvergroting. Om deze ziekten uit te sluiten, kan je arts testen uitvoeren voordat begonnen wordt met de behandeling met Cardura.

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  
–    Je bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kun je vinden in rubriek 6.
–    Je bent overgevoelig voor een van de stoffen uit de groep van geneesmiddelen waartoe ook doxazosine behoort, namelijk de quinazolinen (zoals prazosine en terazosine). Indien je niet zeker bent of dit op jou van toepassing is, raadpleeg dan je apotheker of arts.
–    Je hebt eerder last gehad van een bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
–    Je hebt ooit eens last gehad van een verstopping in het maagdarmkanaal of van de slokdarm of indien je een vernauwing hebt of hebt gehad in het maagdarmkanaal.
–    Je wordt voor prostaatvergroting behandeld en hebt tegelijkertijd een ernstige of chronische ontsteking aan de urinewegen of blaasstenen.
–    Je geeft borstvoeding (zie ‘Zwangerschap en borstvoeding’).
–    Je hebt verlaagde bloeddruk.

Als je een overactieve blaas hebt, moeite hebt met plassen of verergerend nierfalen hebt, mag je Cardura niet alleen gebruiken.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met Cardura? 
Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit middel gebruikt.
–    Vooral aan het begin van de behandeling kan duizeligheid optreden. Vermijd in het begin van de behandeling situaties waarbij duizeligheid of zwakte tot ongelukken zou kunnen leiden. Te denken valt hierbij aan het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. Je kunt het optreden van duizeligheid vermijden door rustig (dus niet te snel) vanuit een liggende of zittende houding overeind te komen. Treedt toch duizeligheid op dan kun je even gaan zitten tot je je weer beter voelt.
–    Indien je aan een ernstige vorm van hartziekte lijdt, met pijn op de borst (angineuze pijnen), kan een te snelle of te grote daling van de bloeddruk deze klachten verergeren. Ook bij bepaalde acute hartproblemen moet de arts je extra controleren, voordat hij Cardura kan voorschrijven.
–    Als je een leverziekte hebt.
–    Als je gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura ) gebruikt, kan dit leiden tot verschijnselen van lage bloeddruk.
–    Als je een staaroperatie ondergaat, informeer je oogarts dan vóór de operatie dat je doxazosine gebruikt of hebt gebruikt. Dit is omdat doxazosine bij deze operatie complicaties kan veroorzaken, die kunnen worden beheerst als je specialist daar van te voren op is voorbereid.
–    Aanhoudende, pijnlijke erecties kunnen zeer zelden voorkomen. Als dit gebeurt, moet je direct contact opnemen met je arts.

Bespreek dit met je arts en zorg er voor dat hij goed op de hoogte is van je gezondheidstoestand en van de medicijnen die je gebruikt. Dit is extra van belang als je een nieuwe arts raadpleegt; ga er niet van uit dat hij wel op de hoogte zal zijn.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Cardura wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen of jongeren tot 18 jaar, omdat de veiligheid en werkzaamheid nog niet zijn vastgesteld. Goedaardige prostaatvergroting is niet relevant voor kinderen.

Gebruik je nog andere geneesmiddelen? 
Gebruik je naast Cardura nog andere geneesmiddelen, heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan je arts of apotheker.

Neem contact op met je arts of apotheker als je een van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Deze geneesmiddelen kunnen het effect van Cardura veranderen.
–    Als je gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura) gebruikt. Sommige patiënten die worden behandeld met alfablokkers voor een hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen last krijgen van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd ervaren. Dit kan worden veroorzaakt door een lage bloeddruk tijdens het zitten of bij het te snel opstaan. Bepaalde patiënten ervaren deze symptomen bij een gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie en alfablokkers. Om de kans op het optreden van deze symptomen zoveel mogelijk te beperken, moet je op een regelmatige dagelijkse dosering van je alfablokker zijn ingesteld voordat je start met het gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie.
–    Als je reeds met andere bloeddrukverlagende middelen wordt behandeld.
–    Als je geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties of schimmelinfecties, zoals claritromycine, itraconazol, ketoconazol, telitromycine, voriconazol.
–    Als je geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van hiv, zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.
–    Als je Nefazodon gebruikt, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

Waarop moet je letten met eten? 
Cardura  kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding 
Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Als je Cardura inneemt voor verhoogde bloeddruk: 
Toepassing van Cardura tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Cardura mag alleen tijdens de zwangerschap worden ingenomen als je arts beslist dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.

De veiligheid van Cardura tijdens het geven van borstvoeding is niet vastgesteld en daarom mag je geen Cardura  gebruiken wanneer je borstvoeding geeft.

Als Cardura  wordt ingenomen voor goedaardige prostaatvergroting:
In dit geval is deze rubriek niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Duizeligheid is een bijwerking van Cardura . Als je daar last van hebt, kan dit van invloed zijn op je vermogen om een (motor)voertuig te besturen of machines te bedienen. Vooral in het begin van de behandeling moet u hiermee rekening houden.

Hoe gebruik je Cardura?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts je dat hebt verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

De tabletten moeten geheel en zonder kauwen worden doorgeslikt, met behulp van voldoende water. Eventueel kunnen de tabletten tijdens de maaltijd worden ingenomen. De tabletten mogen niet worden gedeeld of fijngemaakt.

Maakt u zich geen zorgen als u een tabletvormige huls in uw ontlasting aantreft. Uw geneesmiddel bevindt zich in een niet te absorberen omhulsel dat speciaal is ontwikkeld om het geneesmiddel langzaam af te geven (“gereguleerde afgifte”), waarna het wordt opgenomen in het lichaam. De lege huls wordt daarna uit het lichaam verwijderd.

Dosering/kuurduur 
De dosis (dat is de hoeveelheid) Cardura die je nodig hebt, wordt door jouw arts vastgesteld. In de meeste gevallen bedraagt de dosis eenmaal 4 mg per dag. In sommige gevallen kan deze dosis worden verhoogd tot een maximum van eenmaal 8 mg per dag. In geval je bemerkt dat Cardura  te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan jouw arts of apotheker. In principe wordt Cardura  voor onbepaalde tijd voorgeschreven. Mocht je de behandeling willen stoppen, neem dan eerst contact met je huisarts op.

Hoe vaak in te nemen? 
Cardura-tabletten behoeven altijd slechts eenmaal per dag te worden ingenomen. Het beste kun je hiervoor een vast tijdstip van de dag kiezen en het innemen van de tabletten koppelen aan iets dat je nooit overslaat; bijvoorbeeld: tanden poetsen of de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat je dit zo regelt dat je de tabletten nooit vergeet, omdat anders de werking niet goed tot stand komt.

Heb je te veel van dit middel gebruikt?  
Wanneer je te veel Cardurahebt ingenomen, neem dan altijd contact op met je arts of apotheker. Zo mogelijk kan de betrokkene ook naar de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis worden vervoerd. Wat je zelf kunt doen bij ernstige duizeligheid of flauwvallen, is de betrokkene plat neerleggen met de benen omhoog (gebruik hiervoor bijvoorbeeld een paar kussens). Een gevolg van overdosering kan zijn: ernstige verlaagde bloeddruk. De verschijnselen bij overdosering kunnen zijn: hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, buikpijn, hartkloppingen en duizeligheid.

Ben je vergeten dit middel te gebruiken? 
Wanneer je een tablet vergeten bent, sla deze dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke innametijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als je stopt met het gebruik van dit middel 
Wanneer je de behandeling stopt, zal je bloeddruk weer stijgen. Stop nooit met de behandeling zonder dit te overleggen met je arts.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen Cardura

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het maakt hierbij niet uit of je behandeld wordt voor te hoge bloeddruk of prostaatklachten.

Bijwerkingen komen voor in de volgende frequenties: Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers); Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers); Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers); Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) of Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse Infecties en parasitaire aandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Luchtweginfectie, urineweginfectie

Systeem/orgaanklasse Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging
(trombocytopenie)

Systeem/orgaanklasse Immuunsysteemaandoeningen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Allergische geneesmiddelreactie

Systeem/orgaanklasse Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Gebrek aan eetlust (anorexie), jicht, verhoogde eetlust

Systeem/orgaanklasse Psychische stoornissen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Angst, (ernstige)  neerslachtigheid (depressie), slapeloosheid
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Opwinding, zenuwachtigheid

Systeem/orgaanklasse Zenuwstelselaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid
Frequentie Soms
Bijwerkingen Beroerte veroorzaakt door een herseninfarct of hersenbloeding (cerebrovasculair accident, CVA), verminderd gevoel bij aanraking (hypo-esthesie), plotseling bewustzijnsverlies, flauwvallen (syncope), onvrijwillig beven (tremor)
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Houdingsafhankelijke duizeligheid, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)

Systeem/orgaanklasse Oogaandoeningen
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Wazig zien
Frequentie Niet bekend
Bijwerkingen Floppy-iris-syndroom tijdens een operatie (een complicatie die kan ontstaan bij een staaroperatie)

Systeem/orgaanklasse Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Duizeligheid
Frequentie Soms
Bijwerkingen Oorsuizen (tinnitus)

Systeem/orgaanklasse Hartaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Hartkloppingen, versnelde hartslag (tachycardie)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hartinfarct
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Vertraagde hartslag (bradycardie), stoornis in het hartritme (aritmie)

Systeem/orgaanklasse Bloedvataandoeningen
Frequentie Vaak
Verlaagde bloeddruk (hypotensie), bloeddrukdaling door snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen blozen

Systeem/orgaanklasse Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Ontsteking van de luchtwegen met hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis), hoesten, kortademigheid (dyspneu), ontsteking van het neusslijmvlies, een verstopte neus, niezen en snot (rinitis)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Bloedneus
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)

Systeem/orgaanklasse Maagdarmstelselaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Pijn in de onderbuik, vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en/of zuurbranden (dyspepsie), droge mond, misselijkheid
Frequentie Soms
Bijwerkingen Verstopping, diarree, winderigheid, braken, ontsteking van de maag en de dunne darm  (gastroenteritis)
Frequentie Zelden
Bijwerkingen Afsluiting van het maagdarmkanaal

Systeem/orgaanklasse Lever- en galaandoeningen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Abnormale leverwaarden
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Galstuwing, leverontsteking (hepatitis), geelzucht

Systeem/orgaanklasse Huid- en onderhuidaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Jeuk (pruritus)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Huiduitslag
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Kaalheid, bloeduitstorting, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten)

Systeem/orgaanklasse Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Rugpijn, spierpijn (myalgie)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Gewrichtspijn (artralgie)
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Spierkrampen, spierzwakte

Systeem/orgaanklasse Nier- en urinewegaandoeningen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen Blaasontsteking, niet kunnen ophouden van urine (incontinentie)
Frequentie Soms
Bijwerkingen Pijn bij het plassen (dysurie), aanwezigheid van bloed in de urine, vaak moeten plassen
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Problemen bij het plassen (mictiestoornis), nachtelijk plassen, vermeerderde uitscheiding van urine, toename in de urinevorming

Systeem/orgaanklasse Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Impotentie
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Borstvorming bij mannen. Aanhoudende, pijnlijke erectie van de penis. Zoek onmiddellijk medische hulp.
Frequentie Niet bekend
Stoornis in de zaadlozing waarbij de zaadcellen in de blaas terechtkomen

Systeem/orgaanklasse Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Frequentie Vaak
Bijwerkingen zich krachteloos of slap voelen (asthenie), pijn op de borst, griepachtige verschijnselen, vochtophoping in de ledematen
Frequentie Soms
Bijwerkingen Pijn, vochtophoping in het gezicht
Frequentie Zeer zelden
Bijwerkingen Vermoeidheid algemeen onwel, ziek voelen (malaise)

Systeem/orgaanklasse  Onderzoeken
Frequentie Soms
Bijwerkingen Gewichtstoename

Hoe bewaar je dit middel?

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Bewaren beneden 30°C.
  • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

–    De werkzame stof in dit middel is doxazosinemesilaat overeenkomend met resp. 4 mg en 8 mg doxazosine.
–    De andere stoffen in dit middel zijn polyethyleenoxide, natriumchloride, hydroxypropylmethylcellulose, rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat, celluloseacetaat, macrogol, titaandioxide (E171). Bedrukking: schellakglazuur, propyleenglycol (E1520) en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Cardura  er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Cardura 4, tabletten met gereguleerde afgifte à 4 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten,  met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking C-4.
Cardura 8, tabletten met gereguleerde afgifte à 8 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking C-8.

Cardura 4 en Cardura 8 zijn er in verpakkingen van 30 en 50 tabletten in doordrukstrips van 10 tabletten en in een fles met kindveilige sluiting van 30 of 100 tabletten.

Niet alle verpakkingsvormen en/of verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

Fabrikant 
R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35
89257 Illertissen
Duitsland

Extra informatie

Merk

geen gebruiksaanwijzing aanwezig.

Ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Wees de eerste om “Cardura” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.